Kalendár, čokoláda či prestávka ako učebné zdroje

Prezentáciu predniesla dlhoročná špeciálna pedagogička a tvorkyňa programu klubov Krížom-krážom Zuzana Révészová z Košíc na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov...

Skúsenosť sprostredkovaného učenia

Prezentáciu predniesla Eva Váňová z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných...

Prečo? Kedy? Kde? Výsledok?

Prezentáciu predniesla zástupkyňa riaditeľky ETP Slovensko Michaela Csalová na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít...

Kluby FIE a KK: Vplyv na kognitívne, jazykové a matematické výkony – Výskumná správa

„Sociálna nerovnosť je princíp, ktorý určuje život obyvateľov segregovaných osád. Rómstvo je identifikačný znak tejto nerovnosti,“ píše sa v štúdii výskumníkov...

Tlačová správa – Seminár Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Seminár, ktorým ETP Slovensko predkladá odbornej verejnosti dôkazy o tom, ako deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pomáha akceleračná vzdelávacia metóda...