Kluby FIE a KK: Vplyv na kognitívne, jazykové a matematické výkony – Výskumná správa

„Sociálna nerovnosť je princíp, ktorý určuje život obyvateľov segregovaných osád. Rómstvo je identifikačný znak tejto nerovnosti,“ píše sa v štúdii výskumníkov z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Výskumný projekt PedF UK zadala nezisková organizácia ETP Slovensko, ktorá výskum financovala z grantu Nadácií Velux v rámci projektu Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách.

Dvesto stranová výskumná správa popisuje cieľ skúmania – porovnanie tréningových efektov medzi deťmi zo skupiny FIE a deťmi zo skupiny KK, metodológiu – použité testy, subtesty a  ďalšie metódy, podrobne spracúva výsledky kvantitatívneho i kvalitatívneho skúmania, pričom z nej vyplýva, že výkony v oboch skupinách detí sa počas skúmaného obdobia štatisticky významne zlepšili.

Výskumná správa

Grafy

Prílohy