Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec/mesto povinná vypracovať strednodobý plánovací dokument na podporu svojho...