Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice

 Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice je jedným z výstupov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom projektu je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami a vytváraním partnerstiev na lokálnej úrovni.

V Košiciach proces sieťovania rôznych aktérov, ktorí sa podieľajú na integrácii cudzincov, začal koncom začiatkom roku 2018. Počas jari a leta ETP Slovensko zorganizovalo dve stretnutia fokusových skupín, aktivitu PhotoVoice, zbieranie informácií prostredníctvom dotazníkov, vlastný výskum a individuálne konzultácie. Výsledkom bola Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice, ktorá opisuje súčasný stav. Na jeseň prebehlo Integračné laboratórium (workshop s odborníkmi) a okrúhly stôl. Spracovali sme tiež samostatné práce vypracované odborníkmi. Celý proces vzniku Koncepcie bol participačný, zúčastňovali sa na ňom zástupcovia samosprávy, úradov verejnej správy, neziskových organizácií, medzinárodných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a samotní cudzinci žijúci v Košiciach. Osobitné poďakovanie patrí Daši Vranka Knoškovej a Barbore Meššovej za poskytnutie záverečnej odbornej spätnej väzby.

Multikultúrne mesto Košice dôstojne víta tisíce zahraničných návštevníkov, ktorí prichádzajú do mesta za pamiatkami, históriou, lokálnou gastronómiou, kultúrou, či športom. Štatistiky ukazujú, že v Košiciach sa každý rok čoraz viac usadzujú aj cudzinci, ktorí sem prišli za prácou, štúdiom, či z rodinných alebo bezpečnostných dôvodov. Plánujú v Košiciach zostať niekoľko rokov, alebo dlhodobo. V súčasnosti neexistuje žiaden záväzný dokument, ktorý by upravoval integráciu cudzincov na území mesta Košice a táto téma nebola v Košiciach prioritou. V každom prípade ale záujem na riešení existuje, mesto Košice rozumie nutnosti zaoberať sa touto problematikou. Volení zástupcovia mesta Košice sú tvorcovia vízie pre mesto, iniciátori zmien a koordinátori realizácie navrhovaných opatrení v praxi.

Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice vznikla ako materiál, ktorý opisuje benefity, ktoré mestu cudzinci prinášajú. Navrhuje opatrenia, ktoré pomôžu ich úspešnej integrácii a pomôžu vyhnúť sa potenciálnym problémom v budúcnosti. Dokument pomenúva, akí rôzni obyvatelia v meste žijú a uvádza aktuálne štatistické údaje o prítomnosti cudzincov v Košiciach. Opisuje tiež tri scenáre blízkej budúcnosti a prognózy. Ak sa mesto a jeho partneri z verejnej sféry a neziskových organizácií dobre pripravia, tak Košice môžu byť mestom, v ktorom sa každý cíti ako doma. Koncepcia komunikuje hlavnú myšlienku mesta smerom k cudzincom „vieme o vás a sme tu aj pre vás“.

Koncepcia má odporúčací charakter, cieľom je predstaviť túto tému zástupcom mesta Košice, aby s ňou mohli intenzívnejšie pracovať. Oba materiály Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice a Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice sú vhodné ako podklady pri koncipovaní vízie mesta v súvislosti s integráciou cudzincov a pri navrhovaní akýchkoľvek strategických dokumentov. Život, jeho pestrosť, kultúru a tiež ekonomické hodnoty v meste tvoria aj cudzinci. S touto tézou sa musíme naučiť pracovať.

Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice na stiahnutie tu.

Projekt INTEGRA je financovaný Fondom Európskej únie pre azyl, migráciu a integráciu.

Viac informácií o projekte nájdete na www.integra-eu.net