Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom pro­jektu je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami zapojenými do pro­jektu. Správu pripravila nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj spoločne so zástupcami ďalších zainteresovaných strán, vrátane mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnej polície, cudzineckej polície, neziskových organizácií poskytujúcich služby migrantom a cudzincom žijúcim v Košiciach a samotnými cudzincami žijúcimi v Košiciach.

Audit zameraný na integračné politiky a aktivity v Košiciach identifikoval nielen doterajšie hlavné úspechy, ale aj súčasné a budúce výzvy integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach.

Na Hodnotiacu správu integrácie cudzincov v meste Košice bude nadväzovať Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice, ktorú by sme radi v partnerstvách so všetkými dôležitými aktérmi integrácie v Košiciach pripravili do konca roka 2018.

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice