TLAČOVÁ SPRÁVA – INTEGRAČNÉ LABORATÓRIUM

Na workshope City Integration Lab sa 7. a 8. novembra 2018 zídu v Košickej Belej v hoteli DAM odborníci, ktorí sa venujú otázkam integrácie cudzincov v meste Košice. 

Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu INTEGRA, podporeného zo zdrojov Európskej únie Fondom Európskej únie pre azyl, migráciu a integráciu. Organizuje ho nezisková organizácia ETP Slovensko. Zámerom projektu je podpora hlbšieho vzájomného porozumenia medzi komunitami cudzincov a domácimi obyvateľmi miest a štátov Európskej únie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev vo vybraných mestách participujúcich krajín. Na projekte spolupracuje päť štátov Európskej únie: Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Slovensko a Taliansko.

Cieľom slovenskej časti projektu INTEGRA je vytvoriť priaznivé prostredie pre integráciu cudzincov v Košiciach a spoločne s odborníkmi vypracovať dlhodobú stratégiu, ktorá pomôže príslušníkom tretích krajín lepšie sa zapájať do ekonomického, spoločenského a kultúrneho života mesta.

Na workshope predstaví ETP Slovensko hodnotiacu správu, ktorá reflektuje súčasnú situáciu a aktivity v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú integrácie cudzincov v Košiciach. Účastníci stretnutia budú diskutovať o praktických opatreniach, ktoré si vyžaduje integrácia, ale zatiaľ chýbajú. Až po uskutočnení týchto opatrení môže mesto Košice naplno využiť benefity, ktoré cudzinci so sebou prinášajú, riešiť výzvy a predchádzať možným problémom.

V Košiciach sa už od apríla tohto roku stretávajú odborníci z rôznych oblastí (verejná správa, vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a neziskový sektor) aj so zástupcami príslušníkov tretích krajín na území mesta Košiciach a spoločne hľadajú prijateľný model integrácie.

Podľa štatistiky tvoria občania tretích krajín približne dve percentá obyvateľov Košíc. Nie sú to turisti, ale ľudia, ktorí prišli do Košíc za prácou či štúdiom, z rodinných dôvodov, alebo požiadali o azyl a v Košiciach si plánujú svoju budúcnosť.

Zástupcovia médií sa môžu druhý deň workshopu zoznámiť s náčrtom prioritných oblastí stratégie integrácie cudzincov v meste Košice.

 

Kontakt: Lenka Czikkova, czikkova@ke.etp.sk, 0905 951 394