Ako sme budovali nádej v roku 2018

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX  – Kapitola 2 bol pokračovaním kultúrno-vzdelávacích aktivít naštartovaných v roku 2017 v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami. Vzdelávanie obyvateľov zo sídliska Luník IX, klientov žijúcich v nepriaznivých podmienkach generačnej chudoby sme realizovali prostredníctvom ETP modelu „od kolísky po kariéru“, založeného na komplexnej hĺbkovej práci s vybranými klientmi a ich rodinami.

Práca s deťmi a mládežou na dennej báze prebiehala vo forme popoludňajších voľnočasových vzdelávacích aktivít a zahŕňala tvorivé dielne, hudobný a športový krúžok, anglický jazyk a doučovania.

Počas letných prázdnin bol pre deti, ktoré pravidelne navštevujú popoludňajšie aktivity v komunitnom centre, pripravený bohatý program: Letná dramatická akadémia, ktorá vyvrcholila divadelným predstavením a Letná akadémia na Deviatke 2018. Inšpiratívni ľudia zapojení do projektu ukázali deťom možnosti krajšej budúcnosti a poukázali na búranie predsudkov a stereotypov. Výlety mimo sídliska dali malým účastníkom možnosť spoznať svoje mesto, navštíviť  jeho blízke aj vzdialenejšie okolie a užívať verejný priestor ako ktorýkoľvek iný obyvateľ mesta Košice.

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX – Kapitola 2 pomohol zastrešiť mentorský program, ktorý pomáhal zlepšovať študijné výsledky žiakov. Mentori sú svojimi chránencami vnímaní ako vzory a opora, rozhovory a stretnutia s nimi sú pre deti motiváciou a veľkým oživením.

Dvaja tútori pracovali so skupinami mladých hudobne a pohybovo nadaných žiakov raz do týždňa. Venovali sa kolektívnym športovým aktivitám, spevu a angličtine v hudobno-dramatickom  programe.

Projektové aktivity, ktoré boli zamerané na mládež a prepájanie obyvateľov Luníka IX s verejnosťou v Košiciach, zaznamenali svoju účinnosť pri vyvracaní mýtu o beznádejnom stave tejto mestskej časti. Mladí obyvatelia Luníka IX navštívili významné košické stredné školy a v rámci moderovaných besied priblížili radosti a strasti života s nálepkou Luník IX. Zámer informovať verejnosť o situácii ľudí, ktorí sa narodili a vyrástli v chudobnom prostredí prostredníctvom osobného stretnutia, otvoril debatu na ľudsko-právne témy a priamo oslovil viac ako 100 študentov.

Rovnako, za dôležitú a prospešnú aktivitu projektu považujeme workshopy organizované pre odborníkov a profesionálnych zamestnancov inštitúcií, ktorí pracujú na Luníku IX a poskytujú služby jeho obyvateľom. Zúčastnilo sa viac ako 35 odborníkov z 18 organizácií. Počas stretnutí účastníci rozoberali problematiku chudoby ako sociálneho a ekonomického javu a navrhovali konkrétne projekty na zlepšenie.

V rámci pravidelných stretávaní dospelých klientov – obyvateľov sídliska prebiehali školenia finančnej gramotnosti, vzdelávanie v oblasti ľudsko-právnych tém. Pokračovali sme, spoločne so zástupcami Mesta Košice, Mestskej časti Luník IX a architektonickým štúdiom Plural, v plánovaní svojpomocnej výstavby rodinných domov. Budúci stavitelia sa zoznámili s konkrétnym projektom, unikátne navrhnutým pre prostredie Luníka IX s dôrazom na funkčnosť. Jednotlivé rodiny pokračujú v sporiacom programe – pravidelne, dlhodobo si šetria na vlastné bývanie. Úspešné sporenie je podmienkou neskoršieho zapojenia klientov do mikropôžičkového programu. Oba programy sú overenými nástrojmi finančnej inklúzie.

Účastníci projektu bez rozdielu veku dostali možnosť zapojiť sa do aktivít, na ktorých konci získajú bohatšie vzdelanie a zručnosti, kvalitnejšie bývanie, pevne veríme, že aj dôstojné zamestnanie. Tým podporia svoje vlastné zdravie a osobnú pohodu, ako aj prosperitu členov svojich rodín.

Projekt Budujeme nádej na Luníku IX má za cieľ prepájať život obyvateľov na Luníku IX s dianím v ostatných častiach mesta Košice, aby Luník nebol už len akýmsi apendixom oddeleným od zvyšku mesta rýchlostnou cestou. Je našou snahou, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach.

V roku 2018 ETP Slovensko realizovalo projekt Budujeme nádej na Luníku IX – Kapitola 2 podporeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Projekt bol spolufinancovaný z nadácií Velux.