Workshop Budujeme nádej na Luníku IX – otázky a odpovede

Po workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., položila redaktorka denníka KOŠICE:DNES Oľga Točiková otázky riaditeľke ETP Slovensko Slávke Mačákovej a odbornému expertovi ETP Slovensko Miroslavovi Pollákovi.

ČO BOLO CIEĽOM WORKSHOPU?

Slávka Mačáková: Dvojdňový pracovný seminár pripravilo ETP Slovensko pre odborných pracovníkov organizácií a inštitúcií vo verejnom aj neverejnom sektore, ktorí vykonávajú politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia a poskytujú služby obyvateľom Luníka IX. Jeho cieľom bola spoločná príprava aktualizácie strategického dokumentu Mesta Košice – Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX.  Súčasťou koncepcie sú konkrétne opatrenia v siedmich kľúčových oblastiach zamerané na dosiahnutie sociálnej inklúzie obyvateľov „Deviatky“, ako asi najznámejšie sídlisko na Slovensku, volajú jeho obyvatelia.

Na oboch dňoch workshopov sa zúčastnilo 49 odborníkov, ktorí zastupovali 21 organizácií.

AKÝ PROGRAM STE PRIPRAVILI PRE ÚČASTNÍKOV?  

Slávka Mačáková: Prvý deň dopoludnia mali prezentácie páni Alexander Mušinka a Miroslav Pollák, obaja skúsení „harcovníci“ s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami z prostredia segregovaných rómskych get, akým je aj sídlisko Luník IX. Účastníkov zoznámili s osvedčenými prístupmi a metódami práce z tých obcí a miest na Slovensku, kde Rómovia žijú začlenene s ostatnými obyvateľmi obce, sú vzdelaní, majú prácu. Vďaka včasným intervenciám a prevencii, ktorá sa v Košiciach dlhé roky zanedbávala, nepoznajú v týchto vzorových obciach problémy, ktoré sú bežné na Deviatke.                     

O ČOM STE PREDNÁŠALI A ČO BOLO VAŠIM CIEĽOM?

Slávka Mačáková: Predstavila som nové trendy uplatňované v zahraničí pri nastavovaní programov pomoci chudobným, sociálne vylúčeným, dlhodobo nezamestnaným obyvateľom.

PODĽA NAJNOVŠÍCH ZISTENÍ NEUROVEDCOV

Tieto nové trendy aplikujú najnovšie zistenia neurovedcov, ktoré hovoria o tom, ako chudoba, trauma a každodenný stres ovplyvňujú chudobných ľudí v ich bežnom každodennom rozhodovaní sa o prioritách. Ak sa tieto  zistenia neurovedy pri nastavovaní programov boja proti chudobe prehliadajú, neberú do úvahy a nerešpektujú, čo bola doterajšia prax aj na Luníku IX, programy, akokoľvek usilovne a akokoľvek dlhodobo vykonávané, neprinášajú želané ovocie, akým sú vzdelaní, zamestnaní obyvatelia, ktorí žijú v dôstojných a slušných bytoch alebo domoch, ktoré si sami alebo s pomocou obstarajú a podstatne sa o ne pričinia. Často sa namiesto toho tvrdohlavo uplatňujú staré, rigídne postupy, nie zriedka obviňujúce rodiny z toho, že sa narodili v chudobných podmienkach. Klientom, ktorí vyrástli v generačnej chudobe sa požiadavky vysvetľujú jazykom strednej triedy, neposkytujú sa klientom úplné informácie, je slabá spolupráca so skúsenými charitatívnymi organizáciami. Toto nie že nepomáha zlepšeniu situácie, ale, bohužiaľ, ju zhoršuje.

Miroslav Pollák: Mal som niekoľko cieľov.

  • Povzbudiť účastníkov pre prácu na premene Luníka IX na miesto poskytujúce dôstojný život svojím obyvateľom.
  • Prezentovať príklady z praxe v iných obciach a mestách, ktoré môžu byť inšpiratívne pre  hľadanie alternatív správnych riešení na Luníku IX.
  • Vysvetliť, že extrémne odporúčania, názory a prístupy pri riešení problémov spolužitia väčšiny a menšín (vrátane rómskej) sú nesprávne (škodiť môže neodborná pomoc zadarmo,  ale aj ľahostajný alibistický prístup rovnosti, aby sa každý staral sám o seba).
  • Zdôrazniť, že práca na Luníku IX si vyžaduje odborný prístup, osobné pozitívne nasadenenie až nadšenie všetkých, ktorí sa na tejto práci zúčastňujú, vzájomnú spoluprácu  zainteresovaných a neuveriteľnú maratónsku vytrvalosť.

Týmto cieľom som podriadil svoje prezentovanie a tieto ciele sprevádzali moju účasť na dvojdňovom pracovnom stretnutí v Košickej Belej.

KOŠIČANOV ČAKÁ ŠPECIFICKÝ MARATÓN

Som presvedčený, že transformácia Luníka IX na sídlisko ako každé iné nie je behom na krátku trať. Našťastie, maratón je obľúbenou športovou disciplínou Košičanov. Realizácia Koncepcie bude špecifickým maratónom pre Košičanov. Teraz sme vo fáze prípravy Koncepcie, čiže prípravy na tento maratón. Schválenie Koncepcie bude štartom Maratónu Luník IX. Košičania zabehli už plno maratónov, je v ich silách zabehnúť aj tento.

ČO EŠTE BOLO SÚČASŤOU SEMINÁRA?

Slávka Mačáková: Sociálni terénni pracovníci mesta Košice Katarína Krajníková a Peter Pataki hovorili o demografických údajoch Luníka IX, o jeho pôvodnej a súčasnej infraštruktúre. Alexandra Mareková z Útvaru hlavného architekta mesta Košice prestavila zámer Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže vypísanej spoločne Mestom Košice, Mestskou časťou Luník IX a ETP Slovensko. Do 18. júla môžu architekti aj architektonické štúdiá predkladať návrhy urbanistických riešení územia sídliska a architektonické návrhy na bytový dom určený na nájomné bývanie a architektonické projekty určené pre individuálnu svojpomocnú výstavbu rodinných domov na sídlisku.

Zvyšnú časť dvoch dní workshopu (poobede a večer prvého dňa a druhý deň) tvorila práca v skupinách na príprave úloh aktualizovanej Koncepcie.

ČO NOVÉ PRINIESLO TOTO STRETNUTIE?

Slávka Mačáková: Účastníci pracovali v siedmich pracovných skupinách dva dni, viac ako desať hodín a participatívnym spôsobom, zdieľaním svojich dlhoročných skúseností z práce zo segregovaných komunít vrátane doterajších skúseností z Luníka IX, často vo vášnivej diskusii, preformulovali a navrhli nové opatrenia pre aktualizáciu Koncepcie. Nová verzia Koncepcie vychádza z najnovších zistení a odporúčaní neurovedcov pre správnu postupnosť a veľmi precízne nastavenie krokov, poradie priorít a opatrení zameraných na sociálnu inklúziu dlhodobo sociálne vylúčených ľudí, ľudí na okraji spoločnosti.

Každá pracovná skupina sa venovala inej témeVzdelávanie, Bývanie, Zdravie, Sociálna práca, Voľný čas, Bezpečnosť a Práca s verejnosťou.

NOVÁ VERZIA KONCEPCIE

Novú verziu Koncepcie po zapracovaní všetkých návrhov odborníkov odovzdáme Mestu Košice. Úlohou mesta je prerokovať navrhované opatrenia v zodpovedných rezortných odboroch a oddeleniach magistrátu Mesta Košice a do konca letných prázdnin predložiť relevantným ministerstvám a Úradu vlády SR.

Nová Koncepcia považuje za najurgentnejšie riešiť otrasné podmienky bývania na Luníku IX. Do výstavby nových objektov, a to či už nájomného alebo vlastníckeho bývania, budú aktívne zapojení obyvatelia. Pri svojpomocnej výstavbe získavajú dlhodobo nezamestnaní pracovné zručnosti, pozitívne skúsenosti zo spolupráce s nerómskymi obyvateľmi, naučia sa finančne hospodáriť, získajú lepší rozhľad a najmä sebadôveru, ktorá je základným predpokladom pre ďalšie pracovné uplatnenie na trhu práce.

SKÚSENOSŤ Z RANKOVIEC

Skúsenosti neziskovej organizácie ETP Slovensko z Rankoviec s podobne nastaveným sledom krokov sociálnej práce s klientom, ktorých súčasťou je aj svojpomocná výstavba domov do osobného vlastníctva, je 5-násobný nárast pracovného uplatnenia klientov (z dvoch na 10 osôb v trvalom pracovnom pomere), 4-násobné zníženie počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi (zo 14 rodín na súčasné 4 domácností), úspora verejných financií – ušetrených sociálnych dávok (v priemere 1000 eur/domácnosť a rok), dodatočné financie do štátneho rozpočtu (nárast príjmov z daní zamestnaných klientov programu svojpomocnej výstavby, odvodov do poisťovní od zamestnancov aj zamestnávateľov). Okrem toho je výsledkom takéhoto participatívneho programu svojpomocnej výstavby aj to, čo my považujeme za najdôležitejšie: obrusujú sa dlhodobo vyostrené hrany a animozity medzi Rómami a nerómami,  rasistické alebo extrémistické názory často nahrádzajú slová uznania o usilovnosti, vytrvalosti a kreatívnosti. Vznikajú tak ostrovčeky pozitívnej deviácie, hodné nasledovania aj v iných obciach a komunitách na Slovensku a v Európe.

ETP JE PRIPRAVENÉ VIESŤ AMBICIÓZNY PROJEKT

V prípade, že návrhy opatrení skúsených odborníkov s dlhoročnou praxou v segregovaných komunitách, zahrnuté v novej Koncepcii, referáty a oddelenia mesta Košice akceptujú ako integrálnu súčasť Koncepcie, ak Vláda SR, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a príslušné ministerstvá tieto odvážne návrhy akceptujú a vyčlenia na ich realizáciu finančné prostriedky z existujúcich a dostupných európskych zdrojov, ETP Slovensko je pripravené viesť tento ambiciózny projekt obnovy Deviatky. Ak doterajšia podpora zodpovedných pracovníkom mesta nášmu experimentálnemu, inovatívnemu prístupu a riešeniam bude v meste Košice pokračovať ako doteraz,  je reálny predpoklad, že Luník IX môže byť v dohľadnej dobe sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach.

Zaujímavosťou, ktorá si zaslúži pozornosť širokej verejnosti je Spoločné prehlásenie účastníkov pracovného seminára, na znení ktorého sa učastníci dohodli.

 

Pracovné stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice, Mestskou časťou Luník IX vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Na druhom dni pracovného stretnutia sa zúčastnili aj zástupkyne Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré majú na starosti Dotačnú schému MS SR, a teda aj projekt Budujeme nádej na Luníku IX, podporený z dotačnej schémy.