Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX – vyhlásenie

Súťaž vyhlasuje Mesto Košice v spolupráci s mestskou časťou Košice – Luník IX a neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Účelom súťaže je pretvoriť starý Luník IX na nové, príťažlivejšie sídlisko.

Luník IX sa tak môže stať rovnocenným sídliskom ako ktorékoľvek iné.

Návrh môže predložiť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus, alebo je študentom prvého stupňa dennej formy štúdia v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus.

Termíny:

Obhliadka riešeného územia: 2.6.2017
Lehota na registráciu do súťaže: do konca dňa 19.6.2017
Termín odovzdania návrhov: do 13.7. 2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 18.7.2017

Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX – vyhlásenie TU