Spoločné prehlásenie účastníkov pracovného stretnutia Budujeme nádej – Luník IX

Účastníci pracovného stretnutia v Košickej Belej v dňoch 7. 6. – 8. 6. 2017, odborní pracovníci Mesta Košice,

Mestskej časti Košice – Luník IX, Mestskej polície Košice, Bytového podniku mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR Košice, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Psychosociálneho centra Košice, Základnej školy Ľ. Podjavorinskej, Zdravých regiónov, neziskových organizácií OÁZA – nádej pre nový život, Saleziáni Don Bosca, KOŠAKT, Amari Nevi Ora  a zástupcovia obyvateľov mestskej časti Luník IX sa uzniesli na nasledovnom spoločnom prehlásení:

  • uvedomujeme si, že vzájomné vzťahy a postoje občanov mesta Košice a mestskej časti Luník IX nie sú vždy voči sebe ústretové, priaznivé a pozitívne, čo v konečnom dôsledku vyhrocuje napätie občianskeho spolužitia nielen na Luníku IX, ale aj v Košiciach,
  • sme presvedčení, že iba vo vzájomnej dôvere a posilňujúcej sa spolupráci je možné dosiahnuť zásadný obrat pri riešení problémov Luníka IX v prospech všetkých obyvateľov mesta Košice,
  • považujeme za prirodzené správať sa a konať tak, aby nevznikla žiadna zámienka k zneváženiu, spochybneniu, alebo podceneniu osôb, organizácií a inštitúcií, ktoré sa snažia o kvalitatívnu zmenu života v mestskej časti Košice – Luník IX,
  • tento pozitívne naladený postoj bude nielen súčasťou nášho základného pracovného postoja pri každodennej realizácii úloh v prospech zlepšenia života na Luníku IX a spolužitia väčšinových a rómskych obyvateľov mesta Košice, ale budeme ho prejavovať aj v bežnom živote.

Ústretové a tolerantné správanie je nutným predpokladom pre vytvorenie priaznivého spoločného prostredia, v ktorom bude možné dosiahnuť hlavný cieľ, ktorým je postupná premena mestskej časti Luník IX na rovnocenné sídlisko mesta Košice. Táto vážna úloha si zaslúži práve takéto vážne rozhodnutie a takýto vážny prístup.

V Košickej Belej 8.6.2017.