Pomocná ruka z nezamestnanosti

Na základe dlhoročných skúseností, ako aj opierajúc sa o metodiku školenia „ Z chudoby k sebestačnosti“, sme navrhli dotazník, ktorého cieľom je určiť celkovú sociálno-ekonomickú situáciu dlhodobo nezamestnaných klientov, vrátane zdravia, bytových podmienok,  vzdelania a ďalších údajov. Na základe výsledkov dotazníka bude možné rozhodnúť o možnostiach pomoci klientovi, napríklad zaradením do aktuálnych alebo plánovaných aktivít a tým zlepšiť jeho životnú situáciu.

Výhody dotazníka spočívajú v získaní presných dát, o ktoré sa možno oprieť pri plánovaní budúcich aktivít a projektov.  Tieto dáta zvýšia odbornosť práce s klientami a výrazne obmedzia subjektívnosť pri rozhodovaní a posudzovaní vybraných aktivít a intervencií v prospech klientov a ich rodinných príslušníkov. Z dlhodobého hľadiska práve vďaka zvolenej metóde získavania a aktualizovania dát bude možné vyhodnocovať výsledky práce v teréne na vyššej profesionálnejšej a objektívnej úrovni.
Vedľajším prínosom  vypĺňania dotazníkov je možnosť nadviazať, resp. prehĺbiť osobný kontakt s klientom a posilniť jeho dôveru so sociálnym pracovníkom, sociálnym pedagógom alebo iným odborným pracovníkom ETP Slovensko. Vzájomná dôvera je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú prácu v každej obci a v každej marginalizovanej komunite. Pre mnohých ľudí bez práce je to jedna z mála možností zdôveriť sa so svojimi problémami, vyliať si dušu a získať pocit, že existuje niekto, kto má skutočný záujem o ich život a chce podať pomocnú ruku.