Stretnutie odborníkov v Integračnom laboratóriu

Siedmeho a ôsmeho novembra tohto roku sa v Košickej Belej na workshope Integračné laboratórium stretlo 23 ľudí. Boli medzi nimi odborníci, ktorí sa venujú integrácii cudzincov v Košiciach (zástupcovia neziskových organizácií a Migračného úradu MV SR), poslanci miestneho a mestského zastupiteľstva, zástupcovia Magistrátu mesta Košice, Slovenskej akadémie vied a samotní cudzinci, ktorí v Košiciach žijú.

Na workshope predstavilo ETP Slovensko Hodnotiacu správu integrácie cudzincov v meste Košice, ktorá reflektuje súčasnú situáciu a aktivity v rôznych oblastiach, týkajúce sa integrácie cudzincov. Správa poukázala na úspešne fungujúce aktivity (hlavne v oblasti kultúrnej a spoločenskej integrácie, čiastočne aj bývania) a zároveň pomenovala slabé stránky (chýbajúca vízia mesta v oblasti migrácie a integrácie, prvý kontakt, spolupráca so zamestnávateľmi, sociálne služby).

Účastníci stretnutia pomenovali benefity, ktoré cudzinci pre mesto prinášajú. Rozpracovali praktické opatrenia integrácie, ktoré by vedelo mesto Košice realizovať v rámci svojich kompetencií a kapacity. Účastníci diskutovali tiež o možných scenároch vývoja migrácie v Košiciach. Veľmi zaujímavým vstupom bola prezentácia Košíc ako historicky multikultúrneho mesta. Zástupca Migračného úradu MV SR odprezentoval pohľad na integráciu z národnej úrovne a neziskové organizácie Marginal a Liga pre ľudské práva pozvali zástupcov verejnej správy na Interkultúrny tréning, ktorý pre nich budú onedlho organizovať v Košiciach.

Podnety z Integračného laboratória sa použijú na spracovanie Koncepcie integrácie cudzincov v meste Košice.