Ochutnávka vzbudila chuť na FIE

Na dnešnej „ochutnávke“ FIE, alebo informatívnom školení o Feuersteinovej metóde inštrumentálneho obohacovania, sa zúčastnilo osemnásť učiteliek základných a materských škôl z východného Slovenska, ktoré pracujú s deťmi zo segregovaných rómskych komunít.  Bolo sympatické, že ani jedna z nich neprišla iba preto, že ju zo školy vyslali, ale všetky mali úprimný záujem čo najviac sa dozvedieť o tejto inovatívnej, akceleračnej metóde sprostredkovaného učenia, s úspechom využívanej vo svete.

„Chceme metódu uplatňovať,  ale neviem, z akých prostriedkov uhradíme  vzdelávanie našich učiteľov,“ vyjadrila sa riaditeľka základnej školy v Ždani. Predpokladom, aby učitelia mohli  metódu aplikovať vo vyučovacom procese je, že nadobudnú certifikát lektora FIE. Získať ho môžu počas dvojtýždenného vzdelávania v Prahe. V prípade, že sa po našej „ochutnávke“ objaví veľký záujem o toto vzdelávanie, Charlie Karlín bude zvažovať možnosť zorganizovať ho na východnom Slovensku.

Naša „ochutnávka“ FIE, ktorú sme v rámci projektu Educating the Excluded v spolupráci s pražskou neziskovkou  Charlie Karlín usporiadali na Súkromnej základnej škole, Galaktická 9 v Košiciach, účastníkov minimálne naviedla na vhodný vzdelávací prístup k žiakom z vylúčených rómskych komunít – že rola učiteľa spočíva v správnom sprostredkovaní učiva. Učiteľ v duchu tohto prístupu  nie je ten, kto žiakom len „vysype“ množstvo nových poznatkov, ale otázkami ich vedie k tomu, aby sami našli odpovede. V deťoch sa tak prebúdza väčší záujem o učenie sa a rýchlejšie sa učia.

Školenie otvorila riaditeľka ETP Slávka Mačáková, podstatu Feuersteinovej metódy a prácu s inštrumentami vysvetlil Ondřej Vysopal z Charlie Karlín a o skúsenostiach z práce v školskom klube FIE vo Veľkej Ide hovorila Vlaďka Fortunová z ETP.