Prváci v popoludňajších šichtách

Po osemnásť prvákov z Rankoviec, Starej Ľubovne-Podsadku a Veľkej Idy chodí na vyučovanie nielen predpoludním, ale aj popoludní. Popoludňajšie tri hodiny sa však podstatne líšia od tých doobedňajších. Deti sa tu síce tiež učia, avšak inou, príťažlivejšou a účinnejšou metódou. Ich učiteľmi sú pedagógovia, ktorí absolvovali špeciálny výcvik v metóde FIE, resp. navštevujú školenia Krížom-krážom.

Od školského roka 2013/2014 uviedlo ETP ako prvé na Slovensku Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein Instrumental Enrichment – FIE) a pracovalo s ňou v dvoch základných školách v popoludňajších Kluboch FIE. Dynamické testovanie žiakov na začiatku a na konci školského roka dokázalo veľký progres detí.

Prvky metódy FIE využívajú aj naši výchovno-vzdelávací pracovníci pri vzdelávacích aktivitách v  komunitných centrách. Metóda sa tak overuje v prostredí formálneho i neformálneho vzdelávania.

Metódu FIE aplikujeme aj v popoludňajšej práci s tohtoročnými prvákmi. V tomto školskom roku kluby FIE pracujú v troch našich lokalitách – vo Veľkej Ide, Starej Ľubovni-Podsadku a v Rankovciach.

Prečo FIE?

Metóda Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, overená v mnohých krajinách a zameraná na rozvoj kognitívneho potenciálu,  vychádza z princípov vývinovej a kognitívnej psychológie. Účinnosť dokázala v mnohých krajinách pri práci s deťmi a dospelými, kde sa z rôznych príčin zastavila alebo spomalila prirodzená schopnosť učiť sa. Feuersteinovo obohacovanie učí veci chápať, spracovávať, vedie k systematickému mysleniu, odstraňuje povrchnosť a impulzivitu. Nenaučí množstvo poznatkov, ale cestu, ako poznatky získať. Deje sa to mediáciou za pomoci pracovných listov.

Prečo Krížom-krážom?

Od októbra lanského roka pribudli v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide aj kluby Krížom-krážom, ktoré pracujú v rovnakom rozsahu ako kluby FIE. V nich sa využívajú novátorské pedagogické postupy, ktoré pred rokmi vypracovali slovenskí pedagógovia, avšak náš vzdelávací systém ich do praxe nezaviedol  a tiež metodika účinného amerického programu Step by Step. Obidva prístupy skĺbila skúsená pedagogička Zuzana Révészová, ktorá vypracúva dennú metodiku klubov a je ich supervízorkou. Ide jej o naplnenie Komenského vízie Škola hrou. Aj naši malí členovia klubov Krížom-krážom prešli na začiatku práce v nich dynamickým testovaním, ktoré sa zopakuje koncom školského roka.

Cieľom vytvorenia dvoch školských klubov, z ktorých každý uplatňuje inú pedagogickú metódu, je vyhodnotiť a porovnať ich efekt a overiť, do akej miery je pôsobenie jedného i druhého klubu relevantné vo vzťahu k nadobudnutiu kompetencií, ktoré žiaci potrebujú k úspešnému zvládnutiu štúdia na základnej škole. Výsledky žiakov z experimentálnej skupiny – z klubov sa súčasne porovnávajú s výsledkami žiakov  z kontrolnej skupiny – ktoré nenavštevujú žiaden z našich klubov.

Prečo  výskum?

Výskum v spolupráci s Pedagogickou fakultou Karlovej univerzity, zameraný na rigorózne overovanie efektivity metódy FIE v porovnaní s účinnosťou vzdelávacej metódy Krížom-krážom v troch základných školách, zahŕňa päťdesiatštyri žiakov (z každej lokality po osemnásť), ktorí nastúpili do  prvej triedy.

V septembri sme deti otestovali podľa testovacej batérie, ktorú vypracovali výskumní pracovníci Karlovej univerzity a obsahuje sériu testov na jazykovú oblasť, matematiku, kognitívne statické a dynamické testy. Žiakov testujú študenti psychológie, ktorých vyškolili výskumníci z Karlovej univerzity. Koncom školského roka sa urobí ďalšie testovanie, aby sa porovnal pokrok u žiakov.

Výskum efektu práce školských klubov FIE a Krížom-krážom je súčasne kvantitatívny i kvalitatívny. Zahŕňa  testy, dotazníky, ktorými sa zisťovali charakteristiky dieťaťa, jeho vzťah k škole ako inštitúcii a jeho zázemie, ďalej rozhovory a pozorovania. Objektom skúmania sú deti, ich rodičia, pedagogickí a výchovní pracovníci. Skúma sa vplyv na kognitívnu oblasť, matematické zručnosti, jazykové schopnosti, emócie, sociálnu oblasť a voľné charakteristiky.

Kognitívne testy skúmajú pamäť, porozumenie sociálnym situáciám, priestorovú  predstavivosť a schopnosť zovšeobecnenia.  Jazykové testy sledujú slovnú zásobu, aktívne a pasívne porozumenie reči, uvedomovanie si hlások, tvorbu  množného čísla a predpoklady gramotnosti. Matematické zručnosti posudzujeme podľa schopností poznania čísel, porovnávania a miery, práce s číslami na verbálnej a predmetovej úrovni a konverzácie.

Prečo to všetko?

Deti zo segregovaných komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. Prostredie, v ktorom vyrastajú, obvykle neposkytuje primerané podnety pre rozvoj predškolských zručností, slovenského jazyka, ani logického myslenia. V domácom prostredí zvyčajne komunikujú v rómskom jazyku a sú vychovávané podľa odlišného vzorca správania, ktorý je v konflikte s optimálnym sociálnym učením. Podľa zistení Rozvojového programu OSN (UNDP) spred dvoch rokov žije na Slovensku až 53 percent rómskych obyvateľov v segregovaných komunitách. Deti z tohto prostredia tvoria v súčasnosti približne desať percent všetkých prvákov na celom Slovensku. Toto vysoké percento detí z málo, či inak podnetného prostredia žiada naliehavé riešenie a zmenu prístupu. V tom sa ako veľmi prospešné javia aktivity, ktoré realizuje ETP Slovensko.

Ambíciou ETP je prostredníctvom dlhodobého kontrolovaného experimentu zabezpečiť exaktné údaje o vplyve inovatívnych pedagogických metód na zlepšenie školských výsledkov a študijného potenciálu žiakov z prostredia segregovaných osád a poskytnúť tieto údaje pracovníkom štátnych inštitúcií, ktorí tvoria Štátny vzdelávací program. Našou snahou je rozprúdiť odbornú diskusiu a následnú zmenu Štátneho vzdelávacieho programu, aby boli doň doplnené aj pedagogické stratégie, ktoré preukázateľne zlepšujú šance žiakov z inak podnetného prostredia rómskych osád uspieť vo vzdelávacom procese, pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách, nájsť a udržať si prácu. Našou snahou je, aby sa celoplošne dosahovali priaznivé výsledky vo vzdelávaní mládeže z marginalizovaných rómskych komunít. Náš zámer úzko korešponduje s Komenským a jeho myšlienkou: Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s  podporou Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

TheVelx Fnd+VILVEL

logo-karpatska-nadacia_0