Učíme sa učiť sa

Učíme sa učiť sa je názov dosiaľ najrozsiahlejšej publikácie ETP Slovensko, ktorá na 240 stranách podáva dôkaz o tom, že deti z rómskych osád, rovnako ako všetky ostatné zdravé deti, sú vzdelávateľné a rady sa učia, pravda, ak majú vytvorené férové podmienky.

Po publikácii Učme sa učiť sa, ktorú v roku 2015 vydalo ETP, je to už druhá kniha o prednostiach a aplikovaní Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v prostredí detí zo segregovaných osád.

Mottom novej publikácie je myšlienka tvorcu metódy, izraelského psychológa, profesora  Reuena Feuersteina: „Ak nie si pripravený všímať si silné stránky svojich žiakov, nedotýkaj sa ich slabých stránok.“

Prvá časť publikácie Učíme sa učiť sa prezentuje súčasný stav vo vzdelávaní detí zo segregovaných komunít a ponúka riešenia a témy na zamyslenie sa z domácich i zahraničných skúseností. Zhŕňa výsledky rigorózneho experimentu, prostredníctvom ktorého ETP v  spolupráci s výskumníkmi z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe overovalo účinnosť metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania a porovnávala sa jej efektívnosť s metódou Krížom-krážom. Výsledky výskumu sú interpretované textom i grafikou.

Druhá časť publikácie približuje činnosť klubov FIE a klubov Krížom-krážom, ktoré pracovali v spolupráci s miestnymi základnými školami v troch lokalitách, kde ETP v súčasnosti pôsobí a tiež prináša ukážky pracovných listov, prác detí a ďalší bohatý obrazový materiál, ktorý zaiste poslúži mnohým pedagógom pri práci s deťmi z vylúčených komunít.