Tvorí sa Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice

Pri okrúhlom stole sa 11. decembra stretli v Košiciach zástupcovia odbornej verejnosti, samosprávy a samotných cudzincov, aby diskutovali o návrhu Koncepcie integrácie cudzincov v meste Košice, na ktorom spoločne pod vedením ETP Slovensko, v rámci medzinárodného projektu INTEGRA, pracovali od ostatného stretnutia v Integračnom laboratóriu minulý mesiac.

Osemnásti prítomní diskutovali o kompetenciách mesta voči svojim obyvateľom a položili si otázku, kto je vlastne obyvateľom mesta. Napriek tomu, že niektoré konkrétne služby mesta sú určené len obyvateľom mesta Košice (vrátane cudzincov s udeleným trvalým pobytom), je mnoho oblastí, kde mesto poskytuje služby všetkým, bez rozdielu účelu, pre ktorý sa ľudia na území mesta nachádzajú. Účastníci sa zhodli, že mesto Košice a jeho predstavitelia by mali byť iniciátormi zmien a tvorcami vízie v súvislosti s čoraz zvyšujúcimi sa počtami cudzincov na svojom území.

Účastníci stretnutia poskytli poslednú spätnú väzbu k navrhovanej Koncepcii. V nasledujúcich dňoch bude dokončená a odporučená samospráve mesta Košice, aby s ňou pracovalo pri plánovaní svojich lokálnych politík.