Tlačová správa: Vyhlásenie neziskových organizácií združených v Platforme Mosty z generačnej chudoby

Pretrvávajúca medzigeneračná chudoba v južných a východných okresoch Slovenska, ktorou je bezprostredne ohrozených viac ako 200,000 obyvateľov Slovenska výrazne znižuje kvalitu života všetkým obyvateľom Slovenska.

Dlhodobo pretrvávajúca sociálna a ekonomická priepasť medzi väčšinovou strednou triedou a najzraniteľnejšími skupinami slovenskej spoločnosti je dôkazom toho, že Európska komisia a Vláda SR doteraz neboli schopné nájsť a presadiť účinné riešenia.  

Neziskové organizácie združené v Platforme Mosty z generačnej chudoby disponujú expertízou, praktickými skúsenosťami a overenými účinnými opatreniami pre odstraňovanie regionálnych rozdielov, riešenie štrukturálnych problémov a zvyšovanie účasti Rómov na trhu práce.

Zástupcovia šestnástich aktívnych neziskových organizácií združených v Platforme Mosty z generačnej chudoby preto oslovujú Európsku komisiu a Vládu SR s ponukou o aktívne zapojenie do procesu prípravy Partnerskej dohody, základného pozičného dokumentu definujúceho hlavné oblasti a princípy čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovacom období 2021 – 2027 ako aj do procesu tvorby následných strategických a programových dokumentov.

Neziskové organizácie združené v Platforme Mosty z generačnej chudoby presviedčajú výsledkami svojej dlhodobej práce zameranej na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, že kľúčom k sociálno-ekonomickej integrácii je komplexný a dlhodobý prístup.

Zástupcovia platformy Mosty z generačnej chudoby navrhujú preto vytvorenie samostatného operačného programu, ktorý umožní presadzovanie účinných komplexných a dlhodobých opatrení v sociálne znevýhodnených marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), ktorých obyvatelia desaťročia žijú v prostredí medzigeneračnej chudoby.

Špecifický samostatný operačný program zabezpečí efektívne rozdeľovanie a využívanie finančných prostriedkov EÚ určených na komplexné riešenie problémov (bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, finančná inklúzia, zdravie, antidiskriminácia a ďalších) sociálne najznevýhodnenejších MRK a zároveň výrazne zníži administratívnu náročnosť celého procesu čerpania finančných zdrojov a zjednoduší prístup k týmto zdrojom.

Samostatný operačný program napomôže k lepšiemu uplatňovaniu politiky súdržnosti po roku 2020, prispeje k lepšiemu dlhodobému odstraňovaniu veľmi veľkých sociálnych a ekonomických rozdielov medzi väčšinovou strednou triedou a najchudobnejšími rómskymi komunitami, prispeje k zmierňovaniu interetnického napätia, odstraňovaniu predsudkov, diskriminácie a k zlepšeniu spolunažívania a spolupatričnosti na Slovensku.

V Košiciach 11. apríla 2019