Tlačová správa: Nová platforma neziskových organizácií: Mosty z generačnej chudoby

Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo sú najčastejšie Rómovia.

Na založení platformy sa zhodli zástupcovia štrnástich, dlhodobo v problematike  proaktívnych, neziskových organizácií, 27. júna tohto roku v Košiciach na workshope. Stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v rámci projektu Karpatská platforma občianskych organizácií.

Zámerom workshopu o spolupráci neziskových organizácií na pomoc ľuďom v generačnej chudobe bolo zadefinovať najdôležitejšie oblasti práce na pomoc  najchudobnejším spoluobčanom a posilnenie intenzívnejšej spolupráce neziskových organizácií. Účastníci stretnutia sa pri hľadaní podstaty nedôstojného života  segregovaných občanov Slovenska zhodli na tom, že kľúčový problém je generačná chudoba, ktorá je následkom dlhodobého zanedbávania tejto témy zo strany štátu. S jej ďalekosiahlymi a žalostnými dôsledkami  sa v teréne každodenne stretávajú, a preto chcú tento stav zmeniť.

Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení, že táto novovzniknutá platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú cestu, ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociálnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prospech nielen ich, ale celej spoločnosti. Zároveň má za cieľ presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia, ktoré povedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého obyvateľa tohto štátu.

Platforma je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú problematike generačnej chudoby. Záujem o pripojenie sa do platformy je možné prejaviť emailom na mosty@ke.etp.sk.

 

V Košiciach, 5. júla 2018.

 

Ďalšie informácie: Miro Pollák, 0905436959