Tlačová správa: Spolupráca neziskoviek na pomoc znevýhodneným obyvateľom

V stredu 27. júna t.r. sa uskutoční od 11. do 16. hodiny v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach workshop, na ktorom sa stretnú  dlhodobo proaktívne neziskové organizácie, pomáhajúce ľuďom zo znevýhodneného prostredia, čo sú najčastejšie Rómovia. Zámerom workshopu je zadefinovať najdôležitejšie oblasti problematiky a vytvoriť intenzívnejšiu spoluprácu  neziskoviek. Stretnutie organizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Riešenie problémov spolužitia väčšinovej spoločnosti s rómskou menšinou patrí k dlhodobým výzvam. Platí to nielen na celoslovenskej úrovni, ale najmä v menej rozvinutých regiónoch východného Slovenska, kde je zastúpenie Rómov najpočetnejšie. S inovatívnymi nápadmi a odvážnymi riešeniami prichádzajú nadšení jednotlivci, ale najčastejšie väčšie aj menšie neziskové organizácie, ktoré pôsobia v sociálne a ekonomicky málo rozvinutých regiónoch najmä východného Slovenska.

Napriek nesporným úspechom v tejto verejne prospešnej činnosti stále ostáva mnoho možností nevyužitých, nevyskúšaných a nezrealizovaných. Patrí medzi ne aj intenzívnejšia spolupráca  neziskových organizácií, ktoré sa svojou činnosťou v teréne, najmä v segregovaných komunitách v obciach a mestách, prevažne v menej rozvinutých regiónoch východného a stredného Slovenska, vzájomne dopĺňajú. Neziskové organizácie, ktoré v segregovanom prostredí rozvíjajú svoje aktivity v oblasti vzdelávania, finančnej inklúzie, bývania, zdravia, sociálnej práce s deťmi alebo dospelými si vymenia skúsenosti, označia oblasti, kde potrebujú pomoc, resp. kde ju môžu poskytnúť.

Je pravdepodobné, že za účelom vzájomnej pomoci, výmeny informácií, ale najmä spoločnej realizácie vzájomne sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich aktivít v teréne, t.j. v konkrétnych obciach, mestách, regiónoch  vytvoria neformálnu Iniciatívu/ Platformu s cieľom dosiahnuť synergiu a v konečnom dôsledku  zlepšenie  života sociálne znevýhodnených občanov, vrátane tých najbiednejších, ale najmä dôstojné spolunažívanie všetkých obyvateľov konkrétnej obce, mesta a regiónu.

 

V Košiciach, 26. 6. 2018.