TLAČOVÁ SPRÁVA – SÚČASNÉ AKTIVITY PROJEKTU MENÍME DISKURZ, MENÍME PRAX: RARE – RÓMOVIA AKO ĽUDSKÉ ZDROJE. Začínajú školenia pre úrady práce Z chudoby k sebestačnosti

Druhého mája sa začne v Košickej Belej prvé, špecificky vytvorené, dvojdňové školenie Z chudoby k sebestačnosti. Pripravila ho nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pre pracovníkov úradov práce okresov mesta Košice (UPSVR KE).

Cieľom školenia  je rozšíriť  profesionálne vedomosti a zručnosti pracovníkov úradov pri práci s chudobnými klientmi v záujme zlepšenia kvality ich života, ktorá je podmienená získaním a udržaním si práce.

Tri inovatívne dvojdňové školenia Z chudoby k sebestačnosti absolvuje v máji 2018 šesťdesiat pracovníkov UPSVR KE. Rovnaké školenia pre zamestnancov verejnej správy sú naplánované na jeseň pre okres Kežmarok a podľa záujmu a možností aj v ďalších okresoch Slovenska, pričom prednosť budú mať menej rozvinuté okresy.

Metodika školenia Z chudoby k sebestačnosti  vychádza z rovnomennej príručky Z chudoby k sebestačnosti, ktorú v minulom roku v rámci medzinárodného projektu Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje spracovali experti neziskovej organizácie  ETP Slovensko.

ETP sa na realizácii projektu Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje podieľa od začiatku roka 2017, spoločne s Prognostickým ústavom Centra spoločenských a psychologických vied SAV a ďalšími organizáciami z ôsmich európskych krajín. Cieľom je pripraviť inovatívne pilotné aktivity, ktoré vedú k efektívnemu začleňovaniu sociálne vylúčených Rómov na pracovný trh, vrátane zvyšovania ich kvalifikácie. Skúsenosti  z inovatívnych projektov sa využijú pre návrh odporúčaní nových modelov inštitucionálnej spolupráce pracovnej integrácie dlhodobo nezamestnaných ľudí.

V súčasnosti vstupuje projekt  RARE do fázy samotnej realizácie navrhnutých pilotných aktivít. Na Slovensku ich uskutočňuje ETP Slovensko prioritne v Košiciach, so špeciálnou pozornosťou na zlepšenie situácie v Mestskej časti Luník IX.

ETP Slovensko pristupuje  ku klientom komplexne, a preto aj tentoraz smeruje svoje aktivity do viacerých oblastí ich života a zapája do nich všetkých členov klientskych rodín. Keďže každá lokalita je osobitá, postup práce nikdy nie je náhodný, naopak, musí byť odborne naplánovaný na dlhú dobu.

Aktivity ETP Slovensko  na Luníku IX sú v súlade s nedávno schválenou Koncepciou a akčnými plánmi komplexného rozvoja Luníka IX.

Školenia Z chudoby k sebestačnosti sa uskutočňujú v nadväznosti na Memorandum spolupráce medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a ETP Slovensko. Realizujú sa  vďaka finančnej podpore Európskej komisie – Dunajského nadnárodného programu a Nadácie Friedrich Ebert Stiftung.

Dôležitosť riešenia skvalitnenia života obyvateľov Luníka IX potvrdili aj minulý týždeň zástupcovia mesta Košice, Mestskej časti Košice–Luník IX, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Košického samosprávneho kraja, Prognostického ústavu CSPS SAV, Prešovskej univerzity a ETP Slovensko, keď  podpísali Spoločné prehlásenie. Vyjadrili ním spoločný záujem o komplexné riešenie životných problémov tejto rómskej komunity. Spoločnými silami chcú prispieť k výraznej pozitívnej zmene života obyvateľov tak, aby sa Luník IX stal sídliskom ako každé iné v Košiciach.

Účastníci Spoločného prehlásenia sú presvedčení, že najlepšiu reálnu šancu v záujme splnenia úloh  Koncepcie komplexného riešenia situácie na sídlisku LUNÍK IX (Komunitný a strategický plán KOŠICE – LUNÍK IX) môže poskytnúť novovytvorený projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s využitím finančných prostriedkov Prioritnej osi č. 5, resp. č. 6.

Signatári Spoločného prehlásenia opierajú svoj záujem o nasledovné záväzné dokumenty:

  1. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
  2. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 579 z 2. októbra 2013 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
  3. Uznesenie Mesta Košice č. 1091 zo 16. apríla 2018 – Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku LUNÍK IX (Komunitný a strategický plán KOŠICE – LUNÍK IX)
  4. Memorandum o spolupráci medzi Mestom Košice a ETP Slovensko
  5. Memorandum o spolupráci medzi Mestskou časťou Košice – LUNÍK IX a ETP Slovensko
  6. Memorandum o spolupráci medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava a ETP Slovensko

 

V Košiciach, 2. mája 2018.

Kontakt: Beáta Hybáčková, 0905 587 589