TLAČOVÁ SPRÁVA – CHUDOBA A BOJ PROTI NEJ. AKO ROZUMIEŤ CHUDOBE?

Pred pár dňami (10. decembra) si celý svet pripomenul Medzinárodný deň ľudských práv. Hoci tento pamätný deň má už 69 rokov, jeho téma je stále aktuálna. Naliehavé je najmä garantovanie a dodržiavanie ľudských práv.

Napriek tomu, že  Slovensko je krajinou sociálne a ekonomicky najrozvinutejšieho kontinentu a v relatívne najbezpečnejšom geografickom prostredí, spokojnosť nie je namieste. Svedčí o tom aj dokument Aktualizácia národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorý 29. novembra tohto roku prijala vláda SR. Budúcnosť ukáže, do akej miery táto aktualizácia v pozitívnom zmysle ovplyvní život tých najchudobnejších z chudobných, v našich podmienkach prevažne ľudí zo sociálne vylúčených, marginalizovaných rómskych komunít.

Vyše miliarda ľudí na Zemi je v súčasnosti ohrozených na živote takou mierou chudoby, že nemajú možnosť žiť ani v tých najminimálnejších podmienkach garantujúcich prežitie. Chudoba je príčinou i následkom porušovania ľudských práv na najväčšom počte ľudí.

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj sa dlhodobo venuje problematike chudoby, pričom najviac svojej energie venuje práci v prospech tých najbiednejších.  Sú nimi práve Rómovia z marginalizovaného prostredia segregovaných osád na vidieku aj v mestách prevažne východného Slovenska.

Od tohto roku sa ETP podieľa, spolu s organizáciami z ďalších ôsmich krajín, na realizácii medzinárodného projektu s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v rámci Dunajskej stratégie, financovaného z fondov Európskeho programu Interreg. Súčasťou projektu je vytváranie nových metód na zvýšenie odbornosti tých, ktorí sa profesionálne  venujú práci s nezamestnanými, alebo ináč sociálne znevýhodnenými občanmi.

V týchto dňoch vytvorilo  a vydalo ETP Slovensko odbornú publikáciu s názvom Z chudoby k sebestačnosti, ktorá je manuálom pre pracovníkov verejnej správy, najmä pre pracovníkov úradov práce. Publikácia pomáha zvýšiť informovanosť a rozšíriť vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie porozumenie podstaty chudoby a odbúranie predsudkov a falošných mýtov pri práci s klientmi. Obojstranné scitlivenie je predpokladom lepšieho uplatnenia chudobných občanov v  živote dnešnej spoločnosti. ETP Slovensko plánuje spracovať podľa potreby podobné manuály pre rôzne cieľové skupiny, ktoré reálne riešia problémy chudoby v praktickom živote.

Čerstvá publikácia je voľne k dispozícii na webovej stránke ETP Slovensko práve tak, ako aj všetky ostatné doteraz vydané publikácie, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života najchudobnejších obyvateľov. ETP Slovensko tým vyjadruje svoj úprimný záujem o riešenie najpálčivejších problémov Slovenska, ktoré sa týkajú základných ľudských práv občanov žijúcich vedľa nás a s nami.

 

V Košiciach, 12. 12. 2017.