Svojpomocná výstavba na Luníku IX a médiá

Včera neskoršie popoludní požiadala ETP Slovensko pani redaktorka pre Košický kraj z denníka Plus JEDEN DEŇ o odpovede na 15 otázok vo veci projektu svojpomocnej výstavby na Luníku IX. Uvedomujeme si, že k základnej výbave odborníkov, ktorí pracujú a ktorí informujú o téme marginalizovaných rómskych komunít, patrí nevyhnutnosť dodržiavania princípu komplexnosti a dlhodobosti. Základom pre akýkoľvek úspech zlepšenia života obyvateľov vylúčených rómskych komunít a tiež pre zlepšenie spolužitia majoritnej väčšiny s rómskou menšinou je dôkladná znalosť a porozumenie podmienkam života v generačnej chudobe (napr. znalosť nepísaných pravidiel, jazykových registrov, zdrojov, ktorými obyvatelia rómskych giet disponujú, zdrojov, ktoré im chýbajú a ďalších špecifík). Preto na odpovediach pre denník Plus JEDEN DEŇ pracovali odborníci z nášho tímu, ktorí sa dlhodobo venujú klientom z marginalizovaných rómskych komunít, vrátane tej na Luníku IX. Naše úplné odpovede pre denník Plus JEDEN DEŇ si môžete prečítať tu:

 

Odpovede ETP Slovensko na otázky denníka Plus JEDEN DEŇ zo dňa 18. februára 2019, emailom zaslané p. Danielou Pirschelovou, redaktorkou pre Košický kraj:

ETP: K základnej informačnej výbave každého odborníka, ktorý aspoň trochu pracuje v téme marginalizovaných rómskych komunít patrí znalosť nevyhnutného dodržania princípu komplexnosti. Tento princíp je nevyhnutným základom pre akýkoľvek úspech zlepšenia života občanov rómskych komunít a taktiež pre zlepšenia spolužitia majoritnej väčšiny s rómskou menšinou. V apríli minulého roku 2018 bola mestským zastupiteľstvom v Košiciach schválená „Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX“. Tento záväzný strategický rozvojový dokument pomohla vypracovať nezisková organizácia ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice, Mestskou časťou Luník IX a všetkými zainteresovanými štátnymi, regionálnymi, lokálnymi, mimovládnymi a cirkevnými organizáciami, ktoré vyvíjajú prospešnú činnosť na Luníku IX. Súčasťou „Koncepcie …“ sú akčné plány s určenými zodpovednosťami, časovými plánmi a rozpočtami pre deväť dôležitých oblastí, nevyhnutných pre zabezpečenie dôstojného života obyvateľov Luníka IX. Jednou z oblastí „Koncepcie“ a jej akčných plánov je aj oblasť bývania, v rámci ktorej je plánovaná aj svojpomocná výstavba domov. Práve s touto činnosťou má ETP Slovensko dlhodobú skúsenosť a preto sa snaží hľadať finančné zdroje, organizovať a pripravovať samotnú výstavbu, ale hlavne pracovať s rodinami budúcich stavebníkov.

Okrem týchto pozitívnych informácií treba spomenúť aj ťažkosti, ktoré sú spojené so snahou o celkovú realizáciu spomínanej „Koncepcie…“. Napriek tomu, že „Koncepcia…“ predstavuje  splnenie Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.579 z 2. októbra 2013, doteraz sa nepodarilo získať záväznú podporu štátnych inštitúcií pre celkovú realizáciu akčných plánov z „Koncepcie …“, t.j. pre realizáciu ucelenej „Koncepcie…“. Jednotlivé malé zlomky úloh z akčných plánov „Koncepcie…“ sa snažia Mesto Košice, MČ Košice – Luník IX, mimovládne a cirkevné organizácie a ďalšie inštitúcie realizovať v rámci množstva komplikovaných byrokratických a obmedzujúcich projektov a „projektíkov“ financovaných  nielen z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov, ale aj zo zdrojov súkromných firemných a individuálnych sponzorov. Tieto projekty sú vždy veľmi špecificky zamerané, majú svoje vlastné pravidlá a často na seba nenadväzujú zmysluplne a najmä nie sú uskutočňované komplexne.

Prečo o tom píšeme? Dôvody sú dva:

  1. Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (a takým je aj mestská časť Košice – Luník IX je najväčšie mestské rómske geto na Slovensku) žijú v prostredí generačnej chudoby. Táto chudoba má svoje špecifiká a neblahé, veľmi zraňujúce dôsledky pre každého, kto v nej žije. Tieto zlé podmienky prostredia generačnej chudoby nie je možné vyriešiť jednoduchými opatreniami iba v jednej, alebo niekoľkých oblastiach života, aj keby boli akokoľvek dobre myslené. Nestačí iba „dať prácu“, alebo iba „dať vzdelanie“, alebo iba „dať bývanie“, alebo iba … Treba najprv porozumieť nepísaným pravidlám tejto generačnej chudoby, pracovať každodenne  ľuďmi žijúcimi v generačnej chudobe priamo v ich prostredí a dlhodobo a snažiť sa pomáhať riešiť ich životné problémy komplexne. Všetky dobré snahy a dosiahnuté výsledky sa stratia veľmi rýchle metaforicky povedané cez jednu zabudnutú dieru vreca života ľudí v generačnej chudobe len preto, že práve na túto dieru komplexný prístup zabudol a teda nebol komplexným.
  2. Nezisková organizácia ETP Slovensko sa snaží riešiť problémy života ľudí v generačnej chudobe aplikovaním komplexného prístupu. Cieľom zlepšenia života na Luníku IX a cieľom zmeny celého Luníka IX je dosiahnuť stav, keď Luník IX bude sídlisko ako každé iné. Svojpomocná výstavba domov je súčasťou tejto veľkej premeny Luníka IX a zmeny jeho mena a prestíže k dobrému. ETP Slovensko si uvedomuje, že tento cieľ nie je úlohou na jeden týždeň ani na jednu päťročnicu.

 

Kedy by sa malo začať s výstavbou?

ETP: Projekt svojpomocnej výstavby beží už od roku 2017, kedy ETP Slovensko začalo systematicky pracovať s klientmi a celými ich rodinami, žijúcimi na sídlisku Luník IX. Zapojenie sa do projektu vyžaduje finančnú disciplínu, klienti pravidelne sporia na vkladnú knižku po dobu dvanástich mesiacov a až po splnení tejto podmienky môžu pokračovať v ďalšej fáze projektu výstavby. Niektoré rodiny túto podmienku už splnili. Realizácia môže začať vzápätí po tom, ako bude odstránený panelový činžiak, stojaci na ulici Hrebendova, čím sa uvoľní priestor pre stavebnú činnosť.

Koľko rodín sa prihlásilo do projektu?

ETP: Do projektu sa v jeho počiatku prihlásilo 20 rodín, v súčasnosti splnili podmienky sporenia a finančného vzdelávania tri rodiny. V prvej etape plánujeme pomáhať trom rodinám pri svojpomocnej výstavbe.

O projekt pretrváva záujem a je otvorený každému uchádzačovi, vyžaduje však značné množstvo disciplíny a ochotu meniť svoje zvyky, snahu konať už dnes s ohľadom na zajtrajšok. Budúci stavebníci sú motivovaní, majú jasné predstavy a plánujú svoje vysnívané bývanie do detailu.

S výstavbou koľkých domov sa počíta?

ETP: Pozemok, ktorý vyčlenil Útvar hlavného architekta Mesta Košice na svojpomocnú výstavbu rodinných domov na Luníku IX počíta s deviatimi. V prvej etape výstavby plánujeme pomáhať trom rodinám pri výstavbe rodinných domov. Tieto tri rodiny už v minulom roku splnili podmienky sporenia a teraz už len čakáme, kedy Mesto Košice odstráni z tohto pozemku bytový dom, určený na demolíciu.

Aká bude výmera a dispozícia domu – poschodový, prízemný?

ETP: Projekt rodinných domov pre Luník IX vypracovalo architektonické štúdio Plural a návrh zohľadňuje priestorové špecifiká a tamojšie podmienky. Rodinné domy budú jedno-podlažné s vlastnou záhradou – dvorom tak, aby súkromie obyvateľov bolo zabezpečené do čo najvyššej miery.

Veľkosť domov je variabilná – od 40 do 75 metrov štvorcových. Unikátny modulový projekt počíta s rôznymi požiadavkami budúcich staviteľov. Klienti sa sami rozhodnú, aký veľký dom si môžu postaviť za peniaze, ktoré si nasporili a za ďalšie finančné prostriedky, ktoré získajú z návratnej mikropôžičky. Budú tiež zohľadňovať počet členov domácnosti a celkovú potrebu rodiny aj do najbližšej budúcnosti.

Ako bude riešené kúrenie, energie, voda kanalizácia?

ETP: V blízkosti pozemku, na ktorom sa plánuje svojpomocná výstavba sú dostupné inžinierske siete – plyn, energie, voda, kanalizácia. Každý klient po dohode s architektom a následnom schválení projektovej dokumentácie stavebným zákonom určenými inštitúciami si vybuduje dom tak, aby spĺňal všetky náležitostí potrebné ku kolaudácii domu. Svojpomocná výstavba bude legálnou výstavbou na základe schválenej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia.

Predstavte metodiku ako to bude fungovať – platba a výstavba?

ETP: Klienti, ktorí preukázali výbornú platobnú disciplínu získajú od ETP Slovensko možnosť bezúročnej mikropôžičky na nákup materiálu. Počas výstavby bude k dispozícii stavbár-učiteľ, pod dohľadom ktorého si stavebníci budú domy stavať svojpomocne. Niektorí z našich klientov už majú predchádzajúce skúsenosti z práce v stavebníctve. Na svojpomocnej výstavbe plánujeme spolupracovať aj so Strednou odbornou technickou školou v Košiciach na Kukučínovej ulici a jej žiakmi zo sídliska Luník IX, ktorí sa vzdelávajú v odbore murár.

Aká bude hodnota domu?

ETP: Konečná hodnota domu bude závislá od veľkosti domu a tiež druhu použitého materiálu, ktorý klient pri výstavbe zvolí.

Bude dom vo vlastníctve staviteľa? Ako je to s pozemkom? Odkúpia si ho, prenájmu s perspektívou neskoršieho odkúpenia?

ETP: Rodinný dom bude vo vlastníctve majiteľa. Pozemok pod rodinným domom vrátane záhrady bude mať klient a jeho rodina v dlhodobom prenájme od Mesta Košice.

Bude súčasťou dedičského konania?

Na základe listu vlastníctva a zápisu v katastri nehnuteľností, sa na svojpomocne postavené rodinné domy budú vzťahovať všetky práva, ako na ktoréhokoľvek iného obyvateľa Slovenska.

Počíta projekt s „odskočením“ záujemcu v priebehu výstavby?

ETP: Dvanásť mesiacov – čas sporenia, je adekvátna doba, aby sa ukázal skutočný záujem a motivácia klienta o svojpomocnú výstavbu. S klientmi budú pracovať naši odborníci, ktorí majú dlhodobú prax v sociálnej oblasti, v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Nepredpokladáme, že by klienti „odskočili“ v priebehu výstavby, pretože naši odborníci budú s nimi riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú priebežne a najmä dlhodobo. Je našim záujmom, aby komplexné intervencie zamerané na sociálnu prácu, vzdelávanie prístupom „od kolísky po kariéru“, finančnú inklúziu, zdravie, bývanie boli na sídlisku Luník IX boli dlhodobo prítomné a aby sa toto sídlisko v horizonte niekoľko málo rokov premenilo na mestskú štvrť, kde sa budú byty a domy predávať a kupovať ako v ktorejkoľvek inej mestskej štvrti v Košiciach.

V akom časovom horizonte by mali stáť prvé domy?

ETP: Skúsenosti ETP Slovensko zo svojpomocnej výstavby rodinných domov v Rankovciach ukázali, že v horizonte jedného až jeden a pol roka by rodinné domy mohli byť dokončené. Proces  kolaudácie však bude ešte chcieť svoj čas, ktorý stanovujú zákonom určené lehoty. Všetko závisí od pracovného nasadenia a tempa samotných stavebníkov. ETP nechce a ani nemôže určovať tempo výstavby, slúžime staviteľom ako pomocná ruka, odborná pomoc, podpora a povzbudenie v ich neľahkej práci a veľmi závažnom rozhodnutí, ktoré urobili.

Počíta sa aj s výstavbou občianskej vybavenosti?

ETP: Projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov pod vedením ETP počíta s výstavbou rodinných domov. V roku 2017 Mesto Košice, v spolupráci s pánom starostom MČ Košice – Luník IX zabezpečilo architektonicko-urbanistickú súťaž Luník IX, ktorá preverila možnosti a potenciál Luníka IX, aj ho kladným spôsobom mediálne odprezentovala Výsledky boli zverejnené v júli 2017: https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-vysledku-ideovej-urbanisticko-architektonickej-sutaze-lunik-ix . Následnú urbanistickú štúdiu, pre MČ Košice – Luník IX zabezpečil Útvar hlavného architekta, ktorá bola zverejnená na prerokovanie v marci 2018 a výsledný dokument bol zverejnený v júli 2018. Občiansku vybavenosť na Luníku IX rieši práve táto Urbanistická štúdia a viac informácií o objektoch občianskej vybavenosti bude vedieť poskytnúť Mesto Košice, Mestská časť Luník IX. ETP Slovensko, po dohode s Mestom Košice, pripravuje výstavbu tzv. tréningového domu. Finančné prostriedky na svojpomocnú výstavbu tréningového domu poskytli súkromní donori. Budúci stavebníci si budú môcť odskúšať stavebné postupy na počas výstavby tréningového domu. Tréningový dom bude po dokončení slúžiť obyvateľom Luníka IX, ktorí sa budú chcieť dozvedieť viac o tom, ako sa starať o domácnosť, ako udržiavať dom, ale aj na vzdelávacie aktivity zamerané detí od najmenšieho veku a ich rodičov.

O projekte som hovorila so starostom Luníka IX. Ten vravel, že nie je naklonený búraniu bytoviek, ale skôr ich zrekonštruovaniu. Máte informáciu o tomto zámere samosprávy? V prípade, že by sa podarilo starostovi zrealizovať zámer, čo bude s výstavbou domčekov?

ETP: S Mestom Košice a s Mestskou časťou Luník IX sme v pravidelnom kontakte, naše kroky koordinujeme.V súčasnosti sú aktuálne dva varianty: svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva alebo rekonštrukcia bytoviek v objekte, ktorý bol pôvodne určený na zbúranie. ETP Slovensko uprednostňuje prvý variant, ale pripúšťa aj druhý, ak budú splnené stavebné, statické a bezpečnostné podmienky. Výber je podriadený hlavnému cieľu, ktorým je zlepšenie bývania obyvateľov Luníka IX vlastným pričinením, t.j. nie zadarmo. Dôležité je oceniť snahu a nesklamať dôveru klientov, ktorí sa do projektu Budujeme nádej na Luníku IX zapojili, dlhodobo si sporia a sú pripravení stavať a zlepšiť svoje bývanie.
Naše skúsenosti zo svojpomocnej výstavby domov v Rankovciach potvrdzujú, že tento model nerieši len problém bývania, ale jeho pozitívny dopad je na všetky prioritné oblasti života stavebníkov a ich rodín (zníženie dlhodobej nezamestnanosti, zvýšenie kvality života celej rodiny, zvýšenie odborných zručností a vzdelania, celkové zveľadenie prostredia komunity a jej okolia a pod.).

ETP Slovensko získalo za komplexné aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorých súčasťou je práve svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva  známa ako projekt „Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu“ v roku 2014 najvyššie ocenenie – Zlatú cenu za integráciu Rómov od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a tiež zlatú Cenu Nadácie Orange v kategórii Sociálna integrácia za rok 2015.

 

Ďalšie informácie k projektu svojpomocnej výstavby na Luníku IX je možné stiahnuť z našej web stránky alebo iných médií:

https://etp.sk/bungalovy-na-luniku-ix/

https://etp.sk/tlacova-sprava-budujeme-nadej-na-luniku-ix-aktualne-dianie/

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/posts/1963370310590448?notif_id=1522786267456650&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/176310/zmeny-k-lepsiemu-na-sidlisku-lunik-ix

https://issuu.com/etpslovensko/docs/krok-za-krokom-sk-web-final

https://etp.sk/z-chudoby-k-sebestacnosti/