Správa z činnosti – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 v už existujúcich priestoroch komunitného centra a v spolupráci s miestnou samosprávou, ktorá nám bezplatne poskytla priestory na realizáciu aktivít projektu.

V rámci daného projektu sa realizovali nasledovné aktivity:

 • Predškolská príprava
 • Mladá mamička
 • Finančné vzdelávanie
 • Mimoškolské aktivity
Predškolská príprava

Už začiatkom októbra 2009 sme informovali rodičov detí v predškolskom veku o možnosti bezplatne navštevovať predškolskú prípravu v našich priestoroch pod dohľadom lektora. Rodičov sme tiež oboznámili s cieľmi projektu a procesom vzdelávania podľa vopred určených metodických materiálov. Na predškolskú prípravu sa následne prihlásilo 10 detí vo veku 4 – 6 rokov. Výučba prebiehala 2x do týždňa. Keďže deti pochádzali zo sociálne slabších rodín, takáto výučba bola pre nich neznáma. Celá výučba prebiehala hravou formou. Od začiatku sme deti viedli k slušnému správaniu, za ktoré boli odmenené sladkosťou alebo ovocím. Deti boli veľmi usilovné a pravidelne sa zúčastňovali predškolskej prípravy. Mali veľkú radosť zo svojich výsledkov a na konci každého mesiaca sme pozývali rodičov, aby mohli na vlastné oči vidieť, aké výsledky ich deti dosahujú. Deti sa na predškolskej príprave naučili rozpoznávať farby, geometrické tvary a čísla do 10. Naučili sa tiež, prečo je dôležitá hygiena a slušné správanie. Rodičia si pochvaľovali výsledky a pripravenosť detí do prvého ročníka základnej školy a tiež ich veľmi potešilo aj to, že predškolská príprava prebiehala aj počas prázdnin.

Pozitívne výsledky môžeme vidieť v tom, že 4 deti bez problémov prešli psychotestmi a boli zaradené do prvého ročníka normálnej základnej školy. Žiadne z detí navštevujúcich našu predškolskú prípravu nebolo zaradené do špeciálnej školy.

Mladé mamičky

Táto aktivita je zameraná na ženy s deťmi a budúce mamičky a pravidelne ju navštevuje priemerne 5 žien. Vzdelávanie žien sa týka rôznych tém a je zamerané na zlepšenie rodinného života. Veľký úspech mala prednáška o starostlivosti o dieťa po jeho narodení. Pri tejto prednáške asistovali mamičky, ktoré majú so starostlivosťou o deti skúsenosti. Tieto skúsenosti mohli naučiť svoje rovesníčky a boli veľmi hrdé na to, že svoje vedomosti môžu predať ďalej. Všetky ženy sa mohli dozvedieť nové vedomosti a prakticky si ich vyskúšať na rôznych pomôckach. Učili sa ako správne dieťa prebaliť, alebo ako umývať dieťa vo vaničke. Cez prázdniny naďalej pokračujeme vo výučbe, ženy sa tešia na nové témy a majú mnoho otázok, ktoré sú často predmetom diskusie. Výsledkom aktivity je zlepšenie života a zdravého životného štýlu účastníkov kurzu a tiež ich detí.

Finančné vzdelávanie

Toto vzdelávanie prebieha v našom komunitnom centre už od roku 2009 prostredníctvom organizácie ETP Slovensko. Klienti, ktorí navštevujú toto školenie si uvedomujú, že sa ich život zlepšil. Klienti vyškolení v roku 2009 šírili svoje poznatky v celej komunite. Z tohto dôvodu bolo omnoho jednoduchšie vybrať nových 30 klientov, keďže v komunite bol veľký záujem o finančné vzdelávanie. Nových klientov sme individuálne oboznámili o pravidlách finančného vzdelávania, ako aj o výhodách sporenia a mikropôžičkového programu. Podmienkou zapojenia sa do sporiaceho a mikropôžičkového programu je navštevovanie finančného vzdelávania, ktoré prebieha v priestoroch KC Kokava. Prednášky sú rozdelené na dva moduly. Prvá časť „Nebojme sa peňazí“ je určená pre začiatočníkov. Tento kurz absolvovalo 15 klientov. Druhá časť kurzu finančného vzdelávania „Naplánuj si budúcnosť“ je pre pokročilých. V súčasnosti obe časti kurzu absolvovalo spolu 5 klientov. Klienti si výučbu pochvaľujú a uvedomujú si, že veci, ktoré sa naučili im pomôžu v ich finančnom živote. Naučia sa sporiť, naplánovať si rodinný rozpočet, alebo založiť si bankový účet, ale tiež byť opatrní pri investovaní. Klienti si uvedomujú, že mesačný domáci rozpočet a jeho plánovanie, ktoré sa učia na prednáške, je veľmi dôležité pre ich existenciu, keďže mnohí z nich sa nachádzajú v nepriaznivej finančnej situácii a na okraji spoločnosti.

Križovatky

Križovatky spočiatku predstavovali pre našich klientov neznámy pojem a tak sa obávali, či ich takáto téma zaujme. Po bližšom vysvetlení témy naši klienti pochopili, že sa ich táto téma bytostne dotýka, keďže pochádzajú zo sociálne slabých rodín, ktoré sú často sociálne vylúčené. Prednášky sa konali raz do týždňa a trvali 4 hodiny. účastníci sa na prednášky veľmi tešili a prebiehala medzi nimi priateľská debata. Ženy mohli spolu komunikovať i o spoločných rodinných témach, účastníci boli voči sebe otvorenejší a navzájom si radili. Uvedomovali si svoj zmysel života, ako aj cestu k jeho zlepšeniu. Dve absolventky kurzu Križovatky sa zamestnali vo firme KIA-MOTORS v Hnúšti.

Mimoškolské aktivity

Futbalový krúžok

Kokava je známa tým, že už niekoľko rokov sa rómske deti zapájajú do športového diania v obci. Deti od 9 rokov sa prihlasujú do futbalového oddielu žiakov, dorastu i dospelých a tak reprezentujú obec Kokava v regionálnej súťaži vo futbale. V rámci futbalového krúžku, ktorý realizuje KC Kokava, sa 1x v týždni v priemere 15 detí učí pravidlá futbalu a zúčastňuje sa mnohých futbalových turnajov, na ktorých majú možnosť ukázať svoje schopnosti a tiež to, čo sa naučili. Tento projekt im umožnil venovať sa športu a zdokonaľovať sa vo futbale. účastníci futbalového krúžku sa zúčastnili niekoľkých turnajov a úspešne sa umiestnili na 3. mieste v Kokave na turnaji „Futbal proti rasizmu“ a na 2. mieste na turnaji „Futbal nás spája“ v Lipanoch. Rodičia si uvedomujú, že ich deti využívajú čas zmysluplne a môžu tiež vidieť pozitívne výsledky. Tento krúžok navštevujú rómske aj nerómske deti zo sociálne slabších rodín a učia sa neporovnávať sa podľa farby pleti a vzájomne sa rešpektovať. Obecná samospráva nám umožnila trénovať na miestnom futbalovom štadióne a výsledkom je, že 5 detí bolo vybraných do žiackej reprezentácie obce Kokava.

Aerobik

Túto aktivitu pravidelne navštevuje v priemere 7 účastníkov. Aerobik prebieha v priestoroch KC, kde majú účastníci k dispozícii pomôcky pre kvalitné zvládnutie cvičenia. Dievčatá túto formu cvičenia oceňujú, keďže im pomáha pri formovaní postavy a zlepšovaní zdravotného stavu.

Spevácky krúžok

Pravidelné nácviky detského speváckeho zboru Čercheňóra (Hviezdičky) sa konajú 1x v týždni v priestoroch KC Kokava. Lektorkou tohto krúžku je známa speváčka rómskeho pôvodu, Janka Sendreiová, ktorá má mnoho skúseností aj v oblasti vedenia speváckych workshopov. Krúžok sa venuje dychovým nácvikom, speváckemu prejavu a technike spevu. Mnohí si myslia, že všetky rómske deti vedia spievať a poznajú rómsku kultúru. Realita je však iná a práve tento krúžok pomáha deťom, aby spoznali lepšie svoju kultúru a zdokonalili sa v speve.

Náš spevácky krúžok sa zúčastnil na niekoľkých koncertoch a festivaloch a deti mali možnosť prezentovať svoj talent aj pri nahrávaní CD s názvom Čercheňóra, ktoré bolo nahrané v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Naším cieľom je to, aby deti zo sociálne slabších rodín dostali šancu zdokonaľovať svoj talent a pokračovať v štúdiu na umeleckých školách.

Aktivity KC Kokava

V priestoroch komunitného centra sú klientom od začiatku realizácie projektu poskytované nasledovné bezplatné služby:

 • sociálna asistencia (poradenstvo, riešenie susedských vzťahov)
 • právna asistencia (kontakt s okresným súdom, s exekútormi)
 • prístup na internet (hľadanie zamestnania)
 • vypisovanie žiadostí o splátkový kalendár,
 • motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, odvolania
 • doprovod do rôznych inštitúcií (úrad práce, firmy, obecný úrad)
 • zdravotná asistencia (doprovod k lekárovi, do zdravotných zariadení)

Klienti si zvykli využívať bezplatné služby a pochvaľujú si pomoc pri riešení každodenných problémov. Vedieme ich k samostatnosti a sebestačnosti. Pri riešení problémov našich klientov nám pomáha príkladná spolupráca s obecným úradom v Kokave, okresným úradom v Poltári, úPSVaR a s okresnou políciou.

V priestoroch KC prebiehali prednášky

 • Zdravotná prevencia a osveta
 • Protidrogová a sexuálna výchova

Týchto prednášok sa zúčastňovali prevažne mladí ľudia, ktorých dané témy zaujali. Prednášky boli ľahko zrozumiteľné a aplikovateľné v každodennom živote. Približne 6 klientov sa zúčastňovalo prednášok pravidelne.

Správu vypracoval: komunitný pracovník Vladimír Sendrei, KC Kokava nad Rimavicou