„Som Košičanka, som Košičan“

3. časť miniseriálu o cudzincoch: Prečo prichádzajú cudzinci do Košíc a čo všetko musia splniť, aby im bol udelený niektorý z pobytov?

Pracujúci a študujúci cudzinci sú prínosom pre Košice. Množstvo cudzincov žijúcich v Košiciach podniká a poskytuje prácu aj samotným Košičanom. Vedeli ste, že na košických univerzitách stúpa počet študentov-cudzincov najmä na technických odboroch, pričom počty slovenských klesajú? Všetci títo sú obyvateľmi Košíc, ktorí prinášajú pre mesto hodnoty a know-how.

Štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ) sa môžu uchádzať o udelenie niektorého z pobytov (najčastejšie trvalý alebo prechodný na 5 rokov). Musia spĺňať prísne požiadavky, ktoré im ukladá Zákon o pobyte cudzincov. Sú povinní preukázať finančné zabezpečenie pobyt, aby sa nestali záťažou pre sociálny systém, napr. nemôžu požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Tiež musia dokumentovať, že si zabezpečili ubytovanie  a zdravotné poistenie. Podmienka je tiež bezúhonnosť a lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Osobitnú skupinu cudzincov predstavujú osoby, ktoré požiadali na území SR o medzinárodnú ochranu – žiadatelia o udelenie azylu a osoby, ktorým táto medzinárodná ochrana bola priznaná – azylanti a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. Ku 30.11.2018 eviduje Úrad hraničnej a cudzineckej polície v Košiciach 39 azylantov a 22 cudzincov s doplnkovou ochranou.

Pri prechodnom pobyte prevláda udelenie povolenia najmä pre účely štúdia na vysokej škole, zlúčenia rodiny a zamestnania (vlastné podnikanie aj zamestnanecký pomer). Trvalý pobyt sa udeľuje najmä z dôvodu zlúčenia rodiny a vlastného podnikania.

Koho zaujímajú základné dáta, kuk na infografiku nižšie (východné pobrežie).