Pracovná integrácia

Úspešná integrácia obyvateľov segregovaných rómskych osád na trhu práce si vyžaduje systematický a dlhodobý prístup. V rámci projektu Komunita na ceste k prosperite ETP realizovalo a overovalo množstvo sociálnych inovácií vrátane testovania nového nástroja sociálnej práce s klientmi zo segregovanej osady – mediácie pracovnej integrácie. Publikácia Pracovná integrácia predstavuje výsledky, skúsenosti a odporúčania, ktoré sme pri tomto projekte nadobudli.

Správa o pracovnej integrácii je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola predstavuje projekt ETP Komunita na ceste k prosperite. Druhá kapitola prináša prehľad stavu verejných politík v oblasti zamestnávania na národnej a európskej úrovni. Tretia kapitola obsahuje popis inovatívneho nástroja sociálnej práce mediáciu pracovnej integrácie. Štvrtá kapitola predstavuje konkrétne príklady aplikácie systémových opatrení a politík zamestnanosti v práci s klientmi zo sociálne vylúčených komunít. Jej cieľom je sprostredkovať skúsenosti a odporúčania, ktoré sme nadobudli počas viac ako trojročnej práce s klientmi. Piata, záverečná kapitola, obsahuje príklady dobrej praxe, ktoré čitateľom priblížia skúsenosti klientov, ktorí vďaka mediácii pracovnej integrácie získali a udržali si prácu.