Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Psychosociálny výcvik je zameraný na rozvoj životných a sociálnych zručností, odborný výcvik je navrhnutý tak, aby napomáhal úspešnému opätovnému zapojeniu sa absolventa kurzu do zamestnania alebo do ďalšieho vzdelávania. Kurz obsahuje preskúmanie a ohodnotenie osobného života v oblasti: emocionálnej inteligencie, kritického myslenia, zdravých vzťahov a plánovania kariéry.

V rámci tréningu trénerov boli vyškolení dvanásti komunitní sociálni pracovníci zo všetkých obcí a miest zapojených do projektu. Ich úlohou je počas realizácie projektu pomáhať klientom komunitných centier (dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie a poberateľom dávky v hmotnej núdzi) objaviť ich silné stránky, pomôcť im nájsť zmysel života, spoznať talent a nadanie a na základe tohto poznania motivovať účastníkov výcviku Križovatky, aby buď pokračovali v štúdiu alebo aby si našli zamestnanie. účastníci vzdelávania Križovatky preukazujú nadobudnuté znalosti nasledovne:

Absolvovaním pohovoru o zamestnanie a/alebo Získaním zamestnania so zárobkom a/alebo Dokončením nedokončeného štúdia na základnej alebo strednej škole Zapísaním sa na štúdium na strednej alebo vysokej škole Dokončením odborného výcviku v: Práci na počítaci (Microsoft Office) a/alebo Výučbe písania na stroji a/alebo Čítaním/schopnosťou chápania a porozumenia písanému slovu. V novembri a decembri 2009 sa uskutočnilo 8-dňové vzdelávanie Križovatky pre mladých, v rámci ktorého sedemnásť mladých ľudí (vo veku od 17 rokov) získalo certifikát trénera alebo asistenta trénera Križovatiek. úlohou trénerov – rovesníkov je vzdelávať, motivovať a inšpirovať svojim príkladov mladých ľudí z obce a mesta, kde bývajú. Vzdelávanie sa uskutočňuje v komunitných centrách a v ich práci im pomáha komunitný sociálny pracovník / komunitná sociálna pracovníčka z danej obce/mesta.