Komunitné projekty a iniciatívy z východného Slovenska sa môžu opäť uchádzať o Karpatskú cenu za sociálne inovácie

Medzinárodná Karpatská platforma občianskych organizácií prepája iniciatívy z občianskeho sektora v 5 krajinách Karpatského regiónu. Po dvoch rokoch opäť vyhlasuje ocenenie Karpatská cena za sociálne inovácie. Projekty a iniciatívy organizácií a neformálnych zoskupení z Košického a Prešovského kraja je možné prihlasovať do 10. 1. 2024.

Karpatská platforma po druhý raz pozýva formálne aj neformálne združenia, aby predstavili svoje komunitné iniciatívy realizované za posledné dva roky. Opäť je to medzinárodná iniciatíva. Za každú krajinu bude vybraný jeden víťaz. Víťazné projekty budú predstavené v marci 2024 na medzinárodnom podujatí“ na úvod hovorí Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko.

Posilnenie spoločnosti a podpora komunít

Karpatská platforma občianskej spoločnosti vychádza zo spoločnej vízie posilniť na území Karpatského regiónu občiansku spoločnosť a podporiť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré pracujú pre komunity v tomto regióne. Karpatská platforma občianskych organizácií vznikla v roku 2019. Združuje a podporuje organizácie a iniciatívy v rámci Karpatského regiónu na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku, na Ukrajine aj v Rumunsku. Zameriava sa na budovanie kapacít, prepájanie na miestnej aj medzinárodnej úrovni, na výmenu skúseností a osvedčených postupov v téme sociálnych inovácií.

Súťažné projekty sú podmienené témou. „Projekty, s ktorými sa môžu organizácie zapojiť do súťaže, by sa mali týkať oblastí mobilizácie sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu komunity, inklúzie, rozvoja nových sietí a sociálnych partnerstiev, podpora dobrovoľníctva, budovanie partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti, samosprávou a súkromnou sférou, rozvoj komunitnej filantropie a sociálnej zodpovednosti, cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami občianskej spoločnosti, ktorá prispela k riešeniu lokálnych výziev. Prioritne budú hodnotené projekty a iniciatívy, ktoré reagovali na vojnu na Ukrajine.”

V roku 2021 bol vyhlásený pilotný ročník Karpatskej Ceny za sociálne inovácie. Na Slovensku sa stala vítazom Nadácia DEDO s iniciatívou Registračný týždeň 2021. Celkom bolo prihlásených 7 projektov z východného Slovenska. Vybrané projekty zo všetkých krajín boli publikované v tejto brožúre.

Podmienky súťaže

Žiadateľmi môžu byť registrované neziskové organizácie alebo neformálne skupiny so sídlom a pôsobením v Karpatskom regióne – na Slovensku je to Košický a Prešovský kraj. Prihlášky organizácií a iniciatív z iných regiónov a pobočiek organizácií, ktoré majú sídlo mimo týchto regiónov, nebudú hodnotené.

Žiadosti bude porota vyhodnocovať na základe nasledovných kritérií:

  • relevantná prezentácia a informácie o kontexte inovácie, prečo bola realizovaná
  • opis hlavných hmatateľných výsledkov a vplyvu inovácie na komunitu; ako to prispelo k dlhodobému napredovaniu komunity
  • jasný opis postupnosti realizácie projektu (vítané sú fotografie a videá)
  • presvedčivé vysvetlenie, v čom je projekt inovatívny
  • udržateľnosť realizovanej inovácie a plány do budúcnosti

Formulár na prihlásenie sa do súťaže nájdete online na tomto odkaze.

Celá výzva na prihlasovanie projektov a iniciatív v slovenčine je dostupná tu.

_________________________________________________________________________

Prihlasovanie projektov prebieha do 10. januára 2024. Organizátori si vyhradzujú právo na ďalšie úpravy. Realizáciu Karpatskej ceny za sociálne inovácie 2023 v rámci projektu „From the Alps to the Carpathians – strengthening governence models for sustainable development of mountain areas in Central Europe“ podporeného vďaka Interreg Central Europe v rámci spolupráce medzinárodnej Karpatskej platformy.