Budujeme nádej na Luníku IX

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ nadväzuje na svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní. V Košiciach pilotujeme tento prístup v mestskom prostredí.

Memorandá o spolupráci s Mestom Košice a MČ Košice – Luník IX boli podpísané na prelome rokov 2016 a 2017. Prvá fáza prípravy projektu bola koncepčná. Mesto Košice vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej výsledkom bol návrh priestorového riešenia sídliska spracovaný do urbanistickej štúdie. V júli 2018 bola zverejnená vypracovaná Urbanistická štúdia Luník IX, v ktorej figurujú aj dva varianty riešenia svojpomocnej výstavby na Hrebendovej ulici. Bol zmenený aj územný plán – dnes už počíta na sídlisku Luník IX okrem bytových domov aj s výstavbou rodinných domov. Spracovávala sa aktualizácia Koncepcie riešenia situácie na Luníku IX – k tomu prebehlo viacero workshopov. Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizácia a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení bola predložená do mestského zastupiteľstva taktiež v roku 2018. V rámci prípravy projektu bola následne vypracovaná architektonická štúdia riešenia časti ulice so svojpomocnou výstavbou. 

O každý pozemok pre svojpomocnú výstavbu žiadame Mesto Košice jednotlivo a schvaľuje ho Mestské zastupiteľstvo. ETP Slovensko vybavuje všetky povolenia od dotknutých úradov aj pre rodiny stavebníkov, na základe splnomocnenia. Pozemok pre vzorový dom mestské zastupiteľstvo schválilo v decembri 2019.

Stavebné povolenie pre prvú stavbu – vzorový rodinný dom s komunitným centrom bolo vydané v auguste 2021. Stavebné povolenie pre prvú rodinu bolo vydané v septembri 2022. Priama realizácia výstavby teda prebieha posledné dva roky. 

 

Najčastejšie otázky o projekte (aktualizácia august 2023):

Kto sa môže do projektu zapojiť?

Projekt na Luníku IX je určený pre rodiny zo sídliska, ktoré sú v bytovej núdzi a splnia podmienky na zapojenie sa do projektu a na získanie mikropôžičky – to znamená absolvujú úvodné rozhovory o potrebách a finančných možnostiach rodiny, nebudú mať nevysporiadané dlhy a zaviažu sporiť aspoň rok minimálnu dohodnutú sumu a budú sa zúčastňovať aktivít ETP Slovensko (deti aj rodičia).

Aké sú podmienky získania mikropôžičky?

Rodina budúcich klientov – stavebníkov si musí sporiť minimálne jeden rok dohodnutú sumu. Priebežne sa zúčastňujú na aktivitách organizovaných ETP Slovensko, napr. deti zapájame do neformálneho vzdelávania a mentorského programu. Po splnení podmienok sa financie z mikropôžičky rodine nevyplácajú priamo, kupuje sa z nich materiál na stavbu. 

Ako sú mikropôžičky financované?

Mikropôžičkový fond má ETP Slovensko aktuálne zo zdrojov súkromných sponzorov, zo splatených peňazí sa požičiava bezúročne ďalej ďalším klientom.

Ako rodiny získali pozemok?

Rodiny majú od Mesta Košice pozemok v dlhodobom prenájme na dobu 20 rokov, čo je doba, za ktorú budú splácať mikropôžičky. Kým pôžičky nesplatia na dom je v katastri záložné právo v prospech ETP Slovensko, ktoré mikropôžičky poskytuje.

Aké sú výsledky projektu v Rankovciach?

Pilotný projekt v Rankovciach sme realizovali v rokoch 2013-17. V prvých dvoch fázach bolo postavených 14 domov a 2 domy boli dodatočne dostavané a legalizované. Rodiny si svoje bývanie ďalej zveľaďujú, vybudovali si studne, postupne splácajú mikropôžičky. Svojpomocná výstavba v Rankovciach pokračovala v ďalších etapách v rámci projektu DOM.ov.

V čom je iný prvý dom? Prečo sa prvý dom nestaval svojpomocne?  

Prvá stavba je vzorový rodinný dom, v ktorom na prízemí sa bude nachádzať aj komunitné resp. nízkoprahové centrum. Postupom času sa pre prvú stavbu ustálil názov „komunitný dom“. V súlade so sociálnym zameraním projektu sme nadviazali spoluprácu so Sociálnym podnikom Košického samosprávneho kraja, ktorý postavil hrubú stavbu komunitného domu. Prácu Sociálneho podniku na stavbe komunitného domu dotáciou podporil Košický samosprávny kraj. Na hrubej stavbe komunitného domu pracovali viacerí obyvatelia Luníka IX ako aj zamestnanci Sociálneho podniku KSK.

Na čo bude slúžiť vzorový/komunitný dom?

Komunitný dom v súčasnosti slúži aj na dočasné bývanie pre rodiny, ktoré sa rozhodli vstúpiť do projektu Budujeme nádej na Luníku IX. Ďalej bude slúžiť pre aktivity s deťmi, mládežou a rodinami, a ako zázemie projektu svojpomocnej výstavby na Luníku IX.

Koľko ľudí je zapojených do projektu svojpomocnej výstavby?

Prvá rodina stavebníkov dokončuje hrubú stavbu. Priebežne komunikujeme s ďalšími záujemcami o svojpomocnú výstavbu rodinných domov na Hrebendovej, ktoré sú v rôznom štádiu prípravy (sporia, vysporiadavajú si dlhy, a pod.).

Aký je záujem obyvateľov z Luníka IX o tento projekt? Čo ich najviac od projektu odrádza? 

Rodiny s deťmi, ktoré žijú v nevyhovujúcich podmienkach potrebujú podať pomocnú ruku. Tento projekt dokáže pomôcť rodinám, dať im šancu na dôstojnejšie bývanie a pomáhať im k spoluzodpovednosti za svoju budúcnosť. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky, poskytneme pôžičku a čiastočne aj materiálnu podporu vďaka firemným partnerom. Pozemok môžu dostať od Mesta Košice do dlhodobého nájmu – na 20 rokov. O tom sa viacerí záujemcovia vyjadrili, že sa im to zdá ako krátke obdobie. Niektorým rodinám zapojenie do projektu neumožňuje finančná situácia. Tento projekt nie je cielený ani na riešenie krízovej situácie pre rodiny, ktoré potrebujú riešiť svoje bývanie v horizonte dní alebo týždňov – sporenie, vybavovanie povolení a výstavba je proces, ktorý pre konkrétnu rodinu trvá za štandardných okolností dva až tri roky. Projekt nemá ambíciu a ani kapacitu vyriešiť bytovú situáciu všetkých obyvateľov sídliska. Je jedným z riešení, ktoré chce pomôcť obyvateľom, ktorí majú zamestnanie a majú záujem postaviť si vlastné bývanie. Mestská časť v zmysle rovnakej urbanistickej štúdie z roku 2018 na Hrebendovej ulici pripravuje projekt výstavby nájomných bytov.

Pomáha pri výstavbe domov rodinám niekto, kto sa v stavebníctve vyzná? 

Na každú stavbu v projekte dohliada autorizovaný stavebný dozor. Koncept svojpomocnej výstavby je rovnaký ako v Rankovciach – avšak formu aj úroveň našej podpory prispôsobujeme potrebám konkrétnej rodiny. Keďže otec prvej rodiny je skúsený v stavebných prácach, podpora z našej strany je hlavne v forme koordinácie, zabezpečovania objednávok a dovozu materiálu a takisto konzultácií k jednotlivým prácam. V prípade, že daná rodina nebude mať skúsenosti so stavebnými prácami, dostanú podporu stavebného učiteľa.

Na Luníku IX je už niekoľko rokov elokované pracovisko SOŠ technickej z Kukučínovej ul. v Košiciach. Priamo na sídlisku sa vyučuje 2-ročný F odbor stavebná výroba.

Ako sa záujemcovia môžu dozvedieť viac o projekte?

Na Luníku pracujeme na dennej báze, čiže predovšetkým je to individuálna komunikácia cez osobný kontakt. Niekedy prídu záujemcovia priamo k výstavbe sa informovať o projekte a o možnostiach zapojenia. Boli aj takí záujemcovia, ktorí sa ozvali telefonicky, že o projekte počuli z médií.

Ako bude pokračovať výstavba ďalších domov?

Po minimálne roku sporenia, keď sú splnené podmienky na poskytnutie mikropôžičky, rodiny žiadajú o pozemok od Mesta Košice do dlhodobého nájmu. Keď bude poskytnutý pozemok od mesta, nasleduje vybavovanie stavebného povolenia. Po jeho vydaní môžu rodiny začať stavať. 

Kontakt

Antoine De Hertogh
projektový koordinátor

e-mail: dehertogh@ke.etp.sk
tel: +421 907 965 784

Celoštátne médiá:

Lokálne médiá:

Iné:

Fotografie z výstavby na Luníku IX

Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov

Architektonická štúdia a vizualizácia

Fotografie z výstavby v Rankovciach

Partneri projektu