Zlepšenie kvality bývania v rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku

Realizátor: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Zámerom vzdelávacieho projektu Zlepšenie kvality bývania v rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku bolo poskytnúť sociálne a finančne vylúčeným Rómom príležitosť na vzdelanie a zlepšenie kvality bývania a zároveň napomôcť odstraňovať stereotypy a predsudky voči Rómom.

Súčasne boli v komunitných centrách, prevádzkovaných ETP Slovensko, poskytované jednotlivcom a rodinám z 6 miest a obcí (Stará Ľubovňa, Veľký Blh, Rudňany, Hodejov, Ostrovany, šimonovce) komplexné služby, asistencia a sprevádzanie v sociálnej a právnej oblasti, ako aj pomoc pri hľadaní zamestnania, dokončení vzdelania a najmä individuálne finančné vzdelávanie. Sprievodné aktivity pre klientov a ich rodinných príslušníkov sa realizovali v komunitných centrách v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, podporenom z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Individuálne finančné vzdelávanie s názvom Nebojme sa peňazí pomáha klientom lepšie porozumieť podmienkam rôznych ponúk bankových a nebankových inštitúcií, učí ako hospodáriť a učí ich tiež ako sa vyhnúť alebo predchádzať úžere. Skupinové finančné vzdelávanie Naplánuj si budúcnosť vedie klientov k lepšiemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami, ktoré majú reálne k dispozícii a plánovaniu výdavkov do budúcnosti.

Cieľové skupiny:

1. jednotlivci a rodiny z marginalizovaných rómskych komunít na nízkej sociálnej a kultúrnej úrovni

2. jednotlivci a rodiny z rómskych komunít v obciach a mestách na priemernej úrovni

Čiastkové ciele projektu:

1. Odborne vyškoliť minimálne pracovníkov komunitných centier, resp. terénnych sociálnych pracovníkov vo vybraných obciach a mestách (navrhujeme zaradiť mestá Veľké Kapušany, Sabinov, Moldava nad Bodvou, obce Rudňany, Drňa, Veľký Blh, Jesenské, resp. iné mestá a obce podľa záujmu), aby vedeli poskytnúť informácie záujemcom o podmienkach zapojenia sa do projektu, vysvetliť podmienky a aby vedeli poskytovať dlhodobú podporu a praktickú pomoc klientom počas celého obdobia trvania projektu.

2. Vyškoliť 55 klientov projektu vo finančnom vzdelávacom programe, ktorý pripravilo pre potreby chudobných rómskych komunít ETP Slovensko.

3. Vyškoliť 55 klientov projektu, aby získali základné odborné zručnosti potrebné na realizáciu rekonštrukčných prác vo vlastných bytoch a domoch.

4. Spoločne s klientmi rekonštruovať alebo zrealizovať stavebné úpravy celkovo v 55 bytoch alebo domoch.

5. Zahrnúť rodiny klientov do rozmanitých aktivít v komunitných centrách.

6. Poskytovať rodinám podporné služby a poradenstvo (sociálne, zdravotné, pracovné, právne a finančné) a sprevádzať klientov počas projektu.

7. Pomôcť zvýšiť akceptáciu kultúrnej a etnickej inakosti Rómov majoritou a podporiť sociálnu a finančnú inklúziu Rómov.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v posledných rokoch v spolupráci so svojimi partnermi (obce a mestá, v ktorých žijú marginalizované rómske rodiny na nízkej alebo priemernej sociálnej a kultúrnej úrovni) nadobudlo rozsiahle skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na zlepšenie kvality bývania, a to využitím dostupných finančných a iných nástrojov, vrátane pôžičiek a grantov poskytovaných medzinárodnými organizáciami (ako napr. Habitat for Humanity International, Open Society Institute) a dotácií poskytovaných obciam Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR pre výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu.

Projekt vychádza zo Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR a iných vládnych dokumentov týkajúcich sa sociálnej inklúzie a zohľadňuje odporúčania Výboru ministrov Rady Európy o zlepšení podmienok bývania Rómov a kočovníkov v Európe Rec (2005).

Projekt je v súlade s princípmi Strednodobej koncepcie, ako napr. podpora dlhodobej sociálnej práce, princíp osobnej zodpovednosti, komplexnosti, podpora aktivít svojpomocných skupín, efektívne napĺňanie sociálnej zmeny a koordinácia rozličných komunitných aktivít.

Projekt vychádza tiež zo skúseností ETP Slovensko s realizáciou programu poskytovania neziskových mikropôžičiek (do výšky max. EUR 1,160) obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít, ktorý od roku 2005 finančne podporuje charitatívna organizácia Habitat for Humanity International. Projekt Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných rómskych rodín nadväzuje na tento dlhodobý program, čerpá z jeho skúseností a rozširuje možnosti zlepšenia bývania pre ďalších 55 rodín z marginalizovaných rómskych komunít.

Ako ukazujú skúsenosti ETP Slovensko, aj malé pôžičky určené na zlepšenie kvality bývania nájomníkov alebo majiteľov bytov majú transformačný charakter (zmena správania, zmena motivácie smerom k dokončeniu vzdelania a získaniu zamestnania, zlepšené hygienické návyky a pod).

Neziskové pôžičky do maximálnej výšky EUR 1,160 sú splatné najneskôr za 48 mesiacov. Materiál určený na rekonštrukciu sa kupuje spoločne s klientom, preto klient nedisponuje hotovosťou. Klient neplatí úroky, iba inflačný príplatok do výšky max. 3 % (v závislosti od miery inflácie). Od klientov sa vyžaduje úhrada poplatku za spracovanie žiadosti a prípravu zmluvy. Priemerná mesačná splátka je vo výške EUR 29 pri splatnosti 48 mesiacov.

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky, aby rómske rodiny a jednotlivci si mohli zlepšiť kvalitu nedostatočného bývania a bytovú núdzu prostredníctvom získania mikropôžičky zo zdrojov partnera projektu Habitat for Humanity International a následnej rekonštrukcie, pri ktorej im je poskytnuté odborné poradenstvo a stavebný dohľad.

Projekt je financovaný zo zdrojov viacerých partnerov: z prostriedkov úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sú hradené náklady na ľudské zdroje a cestovné náhrady súvisiace s poskytovaním mikropôžičiek. Náklady na mikropôžičky sú hradené zo zdrojov Habitat for Humanity International a náklady na vzdelávanie klientov zo zdrojov Nadácie otvorenej spoločnosti.