Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných rómskych rodín

Realizátor: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Zámerom vzdelávacieho projektu Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných rómskych rodín je vytvoriť podmienky, aby si jednotlivci a rodiny z rómskych komunít mohli zlepšiť kvalitu bývania a to formou prestavby, rekonštrukcie, dostavby existujúceho bytového priestoru alebo odkúpením bytu alebo domu do osobného vlastníctva. Súčasne budú jednotlivcom a rodinám z marginalizovaných komunít podľa ich potrieb poskytované komplexné služby, asistencia a sprevádzanie v sociálnej a právnej oblasti, ako aj pomoc pri hľadaní zamestnania, dokončení vzdelania a individuálne finančné vzdelávanie. Individuálne finančné vzdelávanie pomáha klientom lepšie porozumieť podmienkam pôžičkových spoločností, učí ako hospodáriť a tiež ako sa vyhnúť úžere.

Cieľové skupiny:

1. jednotlivci a rodiny z marginalizovaných rómskych komunít na nízkej sociálnej a kultúrnej úrovni

2. jednotlivci a rodiny z rómskych komunít v obciach a mestách na priemernej úrovni

Ciele projektu:

1. Odborne vyškoliť minimálne 6 pracovníkov komunitných centier vo vybraných obciach a mestách (Stará Ľubovňa, Moldava nad Bodvou, Spišské Podhradie, Ostrovany, šimonovce a Hodejov, resp. iné mestá a obce podľa záujmu), aby vedeli poskytnúť informácie záujemcom o podmienkach zapojenia sa do projektu, vysvetliť podmienky a aby vedeli poskytovať dlhodobú podporu a praktickú pomoc klientom počas celého obdobia trvania projektu.

2. Vyškoliť 110 klientov projektu v na mieru šitom finančnom vzdelávacom programe, ktorý pripravilo ETP Slovensko.

3. Vyškoliť 110 klientov projektu, aby získali základné odborné zručnosti potrebné na realizáciu rekonštrukčných prác vo vlastných bytoch.

4. Spoločne s klientmi rekonštruovať alebo zrealizovať stavebné úpravy celkovo v 110 bytoch alebo domoch.

5. Zahrnúť rodiny klientov do rozmanitých aktivít v komunitných centrách.

6. Poskytovať rodinám podporné služby a poradenstvo (sociálne, zdravotné, pracovné, právne a finančné) a sprevádzanie klientov počas projektu

7. Pomôcť zvýšiť akceptáciu kultúrnej a etnickej inakosti Rómov majoritou a podporiť sociálnu inklúziu Rómov.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v posledných rokoch v spolupráci so svojimi partnermi (obce a mestá, v ktorých žijú marginalizované rómske rodiny na nízkej alebo priemernej sociálnej a kultúrnej úrovni) nadobudlo rozsiahle skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na zlepšenie kvality bývania, a to využitím dostupných finančných a iných nástrojov, vrátane pôžičiek a grantov poskytovaných medzinárodnými organizáciami (ako napr. Habitat for Humanity International, Open Society Institute) a dotácií poskytovaných obciam Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR pre výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu.

Projekt vychádza zo Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR a iných vládnych dokumentov týkajúcich sa sociálnej inklúzie a zohľadňuje odporúčania Výboru ministrov Rady Európy o zlepšení podmienok bývania Rómov a kočovníkov v Európe Rec (2005).

Projekt je v súlade s princípmi Strednodobej koncepcie, ako napr. podpora dlhodobej sociálnej práce, princíp osobnej zodpovednosti, komplexnosti, podpora aktivít svojpomocných skupín, efektívne napĺňanie sociálnej zmeny a koordinácia rozličných komunitných aktivít.

Projekt vychádza tiež zo skúseností ETP Slovensko s realizáciou programu poskytovania neziskových mikropôžičiek (do výšky max. 35.000 Sk) obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít, ktorý od roku 2005 finančne podporuje charitatívna organizácia Habitat for Humanity International. Projekt Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných rómskych rodín nadväzuje na tento dlhodobý program, čerpá z jeho skúseností a rozširuje možnosti zlepšenia bývania pre ďalších 110 rodín z marginalizovaných rómskych komunít.

Ako ukazujú skúsenosti ETP Slovensko, aj malé pôžičky určené na zlepšenie kvality bývania nájomníkov alebo majiteľov bytov majú transformačný charakter (zmena správania, zmena motivácie smerom k dokončeniu vzdelania a získaniu zamestnania, zlepšené hygienické návyky a pod).

Neziskové pôžičky do maximálnej výšky 35.000 Sk sú splatné najneskôr za 48 mesiacov. Materiál určený na rekonštrukciu sa kupuje spoločne s klientom, preto klient nedisponuje hotovosťou. Klient neplatí úroky, iba inflačný príplatok do výšky max. 3 % (v závislosti od miery inflácie). Od klientov sa vyžaduje úhrada poplatku za spracovanie žiadosti a prípravu zmluvy. Priemerná mesačná splátka je vo výške 790 Sk pri splatnosti 48 mesiacov.

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky, aby rómske rodiny a jednotlivci si mohli zlepšiť kvalitu nedostatočného bývania a bytovú núdzu prostredníctvom získania mikropôžičky zo zdrojov partnera projektu Habitat for Humanity International a následnej rekonštrukcie, pri ktorej im je poskytnuté odborné poradenstvo a stavebný dohľad.

Projekt je financovaný zo zdrojov viacerých partnerov: z prostriedkov úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity sú čiastočne hradené náklady na ľudské zdroje, vzdelávanie klientov, právne služby pre klientov, cestovné náhrady súvisiace s poskytovaním mikropôžičiek a náklady na tvorbu a údržbu internetovej stránky. Náklady na mikropôžičky a časť nákladov na ľudské zdroje, cestovné, právne služby a vzdelávanie klientov sú hradené zo zdrojov Habitat for Humanity International a Open Society Institute.