Zaujímavá ponuka pre študentov sociálnej práce

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už takmer dvadsať rokov realizuje projekty zamerané na sociálnu integráciu znevýhodnených obyvateľov. Našimi cieľovými skupinami sú marginalizovaní znevýhodnení Rómovia a cudzinci s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou.Cieľom našich aktivít je efektívne napomôcť sociálnej a ekonomickej integrácii našich klientov do majoritnej spoločnosti, so zvláštnym zreteľom na zraniteľné skupiny, to znamená rodiny s deťmi, osamelých rodičov a starších ľudí. V rámci našich projektov začíname zavádzať do praxe inovatívny projekt podpory klientov pomocou skupiny mentorov. Úlohou mentorov je v čo najväčšej miere prispieť k premosteniu často vzdialených svetov žiadateľov o azyl alebo marginalizovaných Rómov s členmi majoritnej spoločnosti.

Na stiahnutie TU