Zahajujeme RomaNet – projekt podporujúci vzdelávanie rómskych aktivistov a cezhraničné partnerstvá

ETP Slovensko v partnerstve s Karpatskou nadáciou Maďarsko (The Carpathian Foundation-Hungary) zahajuje projekt s názvom “RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva”. Projekt je založený na báze budovania spolupráce medzi slovenskými a maďarskými pro-rómskymi neziskovými organizáciami. Slovenskú stranu budú reprezentovať organizácie, ktoré pôsobia v regióne košického a banskobystrického kraja a maďarskú organizácie z druhej strany hranice.

Projekt bude trvať jeden rok a počas neho sa 10 neziskových organizácií (5 za každú stranu) zúčastní vzdelávacieho cyklu zameraného na projektový manažment. Zástupcovia organizácií dostanú praktické informácie o tom, ako zisťovať potreby svojej komunity, ako formulovať myšlienky a ciele projektu, ako písať projektové zámery a ako samotné projekty v praxi implementovať. Celý proces vzdelávania je založený na praktických poznatkoch a bude sa uskutočňovať nielen formou štyroch školení, ale hlavne počas realizovania vlastného projektu. Vlastné projekty si každá organizácia navrhne a zrealizuje sama. Zástupcovia organizácií sa budú počas roka stretávať, budú prebiehať vzájomné návštevy a workshopy. Hlavným cieľom je posilniť know-how a spoluprácu organizácií zameraných na prácu so znevýhodnenými skupinami, konkrétne s rómskou menšinou, ktorá má viesť s rozvoju miestnych komunít.

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.