Z predškolského klubu

Minulý mesiac ubehol veľmi rýchlo. Pre deti to bolo prekročenie polovice prázdnin, pre budúcich prvákov posledné voľno pred nástupom do školy. Dve deti, ktoré navštevovali pravidelne pár mesiacov predškolskú prípravu čakal začiatkom septembra 1. ročník.

Napriek tomu, že nemám pedagogické vzdelanie, na sociálne znevýhodnené deti, ktoré nenavštevovali predtým materskú školu, mal náš predškolský klub viditeľný vplyv. Určenie pravidiel, rozvoj komunikácie v slovenskom jazyku, práca s ceruzou, učenie sa farieb a čísloviek – to boli hlavné ciele. U niekoho šli pomalšie u iných rýchlejšie. Neviem si predstaviť, že by deti nastúpili do tried bez predošlej prípravy.

Rodičia sú vďační, že sa im zadarmo a ochotne ponúka pomoc ich deťom. Mnohí z nich svojim vzdelaním a podmienkami bývania nie sú schopní deťom ponúknuť náležitú prípravu.