Z chatrčí do 3E domov

Na Slovensku podľa posledných odhadov žije približne viac ako 15.000 rodín v chatrčiach postavených z odpadového materiálu väčšinou na nelegálnych pozemkoch v osadách mimo miest a obcí. Chatrče o rozlohe cca 10 m2 sú v zlom technickom stave, energeticky náročné, bez vody, kanalizácie, neodborne postavené a bez stavebného povolenia. Prístup k  hygienicky vyhovujúcim zdrojom pitnej vody prakticky neexistuje. Kvôli zlej finančnej situácii a nízkej vzdelanostnej úrovni používajú obyvatelia chatrčí vo väčšine prípadov  na varenie a vykurovanie domácností nebezpečné, zdraviu škodlivé a životné prostredie ohrozujúce materiály. Prevažná väčšina rodín, ktoré žijú v  takýchto nevyhovujúcich podmienkach sú chudobní ľudia v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).  

Programy štátnej bytovej politiky – výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny obyvateľov – sú záťažou pre verejné financie a neprinášajú synergický efekt, pretože sa nevenujú súčasne aj socializácii obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Naviac, z verejných zdrojov (z prostriedkov ŠFRB alebo MDVaRR SR) je možné ročne finančne podporiť výstavbu maximálne 300 bytov pre obyvateľov MRK. Ak by výstavba pokračovala týmto tempom, trvalo by viac ako 50 rokov uspokojiť dopyt všetkých súčasných obyvateľov chatrčí, a to za predpokladu, že postavené byty budú udržiavané v dobrej kondícii a počty obyvateľov v chatrčiach nebudú narastať.

Slovenská republika má primárnu zodpovednosť a kompetencie zmeniť situáciu marginalizovaných skupín obyvateľov, vrátene situácie v MRK tak, aby sa eliminovali dlhodobá nezamestnanosť, viacnásobná diskriminácia, rasistické prejavy zo strany väčšinovej populácie, sociálna exklúzia a život v príšernej chudobe. Napriek tomu, že niektoré samosprávy a organizácie tretieho sektora odskúšali inovatívne modely a procesy, smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleňovaniu obyvateľov MRK, ich širšie uplatnenie prostredníctvom tvorby nových verejných politík jednotlivými relevantnými ministerstvami a ostatnými inštitúciami štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy však nenastalo. Skutočná sociálna inklúzia obyvateľov MRK je ekonomickým a morálnym imperatívom pre Slovensko a najdôležitejšou úlohou najbližšieho obdobia. Každé z relevantných ministerstiev by malo v čo najkratšom čase pripraviť legislatívne návrhy, ktoré zásadným spôsobom prispejú k riešeniu súčasného sociálneho vylúčenia  a diskriminácie obyvateľov MRK a zvrátia terajší negatívny trend.

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 – schválená uznesením Vlády SR 11. januára 2012 – uvádza: „pre riešenie tak zložitej a multisektorálnej problematiky, ako je inklúzia marginalizovaných rómskych komunít je nevyhnutná úzka spolupráca a iniciatíva všetkých ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií“…., „úspech politiky začleňovania  rómskej populácie …. je možné dosiahnuť len za účasti všetkých zainteresovaných strán: štátu, vyšších územných celkov,  samospráv,  mimovládnych organizácií,  cirkví,  médií,  akademických inštitúcií,  nerómskej väčšinovej populácie a samotných Rómov“,….. „Sociálne intervencie, ktoré nepristupujú k sociálnemu vylučovaniu (obyvateľov MRK) dynamicky,  neriešia problém  sociálneho vylučovania komplexne,  a preto z dlhodobého hľadiska, budú neúspešné“.

Predkladateľ projektu

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá viac ako 12 rokov v prostredí desiatok marginalizovaných rómskych komunít na východnom a strednom Slovensku, zriaďuje komunitné centrá a poskytuje komplexné, integrované služby, vzdelávacie aktivity a praktické pracovné preškolenia dlhodobo nezamestnaným obyvateľom MRK.

V rokoch 2009 – 2012 ETP Slovensko postavilo spoločne s obyvateľmi MRK štyridsať nájomných bytov vo vlastníctve obcí a štyri domy vo vlastníctve stavebníkov. Na výstavbe nájomných bytov aj domov sa podieľali svojou prácou a finančne budúci nájomníci/majitelia.

Domy a byty, ktoré postavili ich budúci nájomníci alebo majitelia sú niekoľko násobne lacnejšie. Dlhodobo nezamestnaní budúci nájomníci a majitelia získavajú pri príprave a počas výstavby pracovné a životné zručnosti, nové znalosti. Neskôr sa omnoho lepšie a zodpovednejšie starajú o svoje nové bývanie a preukázateľne majú väčšie šance uplatniť sa na trhu práce.

Projekt Z chatrčí do 3E (ekonomický, energeticky efektívny) domov

ETP Slovensko v spolupráci so svojimi partnermi (miestne a regionálne samosprávy, podnikatelia, odborné školy, akademické a cirkevné inštitúcie, miestne komunitné organizácie) a spoločnosťou  U.S. Steel Košice v rokoch 2013 a 2014 realizuje projekt Z chatrčí do 3E domov, ktorý rieši problém sociálnej inklúzie obyvateľov MRK komplexne, od sociálneho, zdravotného, právneho a pracovného poradenstva, cez vzdelávacie aktivity, finančnú inklúziu až po vytváranie pracovných príležitostí a nadobúdanie pracovných návykov a zručností pri praktickej výstavbe domov.

Projekt má tri hlavné ciele:

1) navrhnúť a otestovať nový model výstavby tzv. prestupného bývania pre obyvateľov MRK. Domy, ktoré postavia ich budúci majitelia budú mať sociálne zariadenie, elektrickú, vodovodnú prípojku a napojenie na kanalizáciu. Výstavba sa bude realizovať ako praktická časť environmentálno-stavebných školení. Náklady na výstavbu domov uhradia budúci majitelia z vlastných úspor a mikropôžičky, ktorú im poskytne ETP Slovensko.

2) vytvárať partnerstvá, šíriť informácie a viesť otvorený dialóg so zástupcami inštitúcií zodpovedných za vytváranie podmienok na zlepšenie kvality bývania obyvateľov MRK.

3) formovať verejnú mienku a odbúravať protirómske stereotypy.

Projekt Z chatrčí do 3E domov je navrhnutý ako overenie nového prístupu s ambíciou odporučiť relevantným ministerstvám a Európskej komisii potrebné legislatívne úpravy.

Projekt kontinuálne nadväzuje na už existujúce a prebiehajúce vzdelávacie programy ETP Slovensko. V priebehu posledných troch rokov (v rokoch 2009-2012) sa viac ako 1000 obyvateľov MRK zúčastnilo praktických stavebných a environmentálnych vzdelávacích aktivít organizovaných ETP v komunitných centrách alebo priamo v domácnostiach účastníkov.

Realizácia projektu Z chatrčí do 3E domov

V spolupráci s partnermi ETP Slovensko zrealizuje v troch lokalitách na Slovensku (Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj) pilotnú výstavby domov (cca 50 m2) z recyklovaného a prírodného materiálu. Domy budú mať sociálne zariadenie, elektrickú a vodovodnú prípojku a napojenie na kanalizáciu. Výstavba domov sa bude realizovať ako praktická časť environmentálno-stavebných školení.

Model navrhovaný ETP predstavuje sociálne a ekonomicky dlhodobo udržateľné riešenie bývania sociálne vylúčených obyvateľov z MRK a súčasne dosahuje aj ďalšie synergické efekty (pracovná inklúzia a vzdelávanie).

Z finančného hľadiska model, ktorý navrhuje ETP Slovensko je efektívnejší, nakoľko domy nie sú stavané z nenávratnej dotácie z ubúdajúcich verejných zdrojov, ale z vlastných úspor a návratnej mikropôžičky, ktorú budúci majitelia domov splatia za osem rokov.

ETP Slovensko v spolupráci so svojimi partnermi vyberie vhodných kandidátov – budúcich stavebníkov – na základe osobných referencií zástupcov miestnej samosprávy a pracovníkov ETP v miestnych komunitných centrách (KC). S budúcimi stavebníkmi (klientmi) ETP bude pracovať už pred začatím výstavby, aby boli pripravení samostatne zrealizovať všetky potrebné stavebné práce. Klienti budú zapojení najprv do Sporiaceho programu a neskôr po splnení jeho podmienok a overení ich finančnej zodpovednosti do Mikropôžičkového programu (oba programy sú súčasťou dlhodobých aktivít ETP Slovensko). Rodinní príslušníci (najmä deti od predškolského veku až po mladé mamičky) sa budú zúčastňovať vzdelávacích aktivít v KC.

Výstavba bude monitorovaná a dokumentovaná prostredníctvom foto, videozáznamov a týždenných písomných správ, aby jednotlivé kroky a postupy projektu bolo možné prezentovať odborníkom z verejnej správy.

Projekt Z chatrčí do 3E domov má za cieľ prispieť k ovplyvneniu tvorby verejných politík, a to najmä v oblasti zlepšenia dostupnosti a kvality bývania v MRK prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe, dlhodobým a cieľavedomým lobingom a ovplyvňovaním zástupcov ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií, vrátane intenzívnej práce s médiami.

Vedením politického dialógu a lobingom zameraným na zmenu legislatívy, ktorý bude sprevádzať výstavbu nových 3Edomov, očakávame, že okruh potenciálnych užívateľov výsledku projektu sa rozšíri aj na obyvateľov v ďalších MRK.

Projekt je inovatívny vo viacerých oblastiach:

a)     Pri výstavbe nových domov využíva prácu obyvateľov MRK, ktorých zapája do celého procesu od plánovania, cez realizáciu (pod odborným vedením skúseného stavebného odborníka), monitoring až po vyhodnotenie a prezentáciu výsledkov projektu relevantným verejným inštitúciám.

b)     V rámci projektu sa vytvorí partnerstvo viacerých zúčastnených strán zo súkromného a verejného sektora, podnikateľov a neziskových organizácií so štátnou správou, miestnou a regionálnou samosprávou a médiami.

c)     Využíva na financovanie výstavby inovatívne modely financovania (Sporiaci a Mikropôžičkový programy), Fond rozvoja bývania.

d)     Projektom sa overí inovatívny model tzv. prestupného bývania pre obyvateľov MRK, ktorí teraz žijú v život a zdravie ohrozujúcich chatrčiach.

e)     Projektom sa overí inovatívny postup výstavby domčekov v MRK z takých stavebných a konštrukčných materiálov, ktoré sú lacnejšie, energeticky efektívnejšie a ľahšie dostupné.

f)      Projektový tím predloží relevantným inštitúciám návrhy na zmeny legislatívy, ktoré sa budú dotýkať viacerých oblastí sociálnej inklúzie obyvateľov MRK.

g)     Projekt overí aj nový spôsob práce s médiami a širokej verejnosti – ich zapojením od samého začiatku projektu, pravidelným informovaním médií a širokej verejnosti.

Na Slovensku je viac ako 700 separovaných a segregovaných osád, ktoré môžu benefitovať z výsledkov projektu.

ETP Slovensko spolupracuje na realizácii tohto projektu s obcou Rankovce a U.S. Steel Košice. Finančné prostriedky poskytli UNDP, Nadácia otvorenej spoločnosti – Sporiaci program a Habitat for Humanity – Mikropôžičkový program.