Výzva: Ubytovanie, prenájom priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení

Výzva na predkladanie ponúk  na zákazku zadávanú podľa § 117 Zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 1. Identifikácia Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Sídlo organizácie                 : Zemplínska 15/A

PSČ, obec                              : 040 01  Košice

IČO                                         : 31751245

DIČ                                         : 2020922794

Kontaktná osoba                 : Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.

Telefón                                  : 0917 179 639

e-mail                                    :  etp@ke.etp.sk

 

 1. Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Názov predmetu zákazky

„Ubytovanie, prenájom  priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení“.

 

 1. Miesto poskytnutia predmetu zákazky

Miestom poskytnutia služby sa rozumie miesto odovzdania predmetu plnenia zástupcovi  Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v okrese Kežmarok alebo Poprad.

 

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky s názvom „Ubytovnie, prenájom  priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení “ je záväzok úspešného uchádzača poskytnúť  Osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  služby v rámci implementácie projektu Interreg Danube Transnational Programme, s názvom „The Roma as Human Resources“  (ďalej len  „RARE“), číslo projektu DTP1-1-320-4.1.

Základné informácie

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  sa zameriava na inovatívne riešenia pri začleňovaní Rómov do spoločnosti. Modely vyvinuté a testované Osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní sú prínosom pre spoločnosť, prispievajú k zmierneniu utrpenia marginalizovaných a vylúčených (väčšinou) Rómov. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v rámci svojich projektových aktivít  rozvíja kapacity verejných orgánov, verejnoprávnych a občianskych odborníkov, ktorí poskytujú služby ľuďom žijúcim v chudobe (väčšinou Rómov).

Predpokladaný rozsah služieb:

 • ubytovanie pre účastníkov školenia, miestny poplatok
 • celodenný prenájom (8 hodín) jednej konferenčnej miestnosti pre cca 20 ľudí počas dvoch dní,
 • poskytnutie jednej večere pozostávajúcej z dvoch chodov (hlavné jedlo a dezert) a vody s citrónom pre účastníkov školenia,
 • poskytnutie dvoch obedov, každý pozostávajúci z dvoch chodov (polievka a hlavné jedlo) a vody s citrónom pre účastníkov školenia,
 • poskytnutie občerstvenia (káva, čaj, voda s citrónom a drobné pečivo) pre účastníkov školenia, 2 krát počas dňa, tj. spolu 4 krát,
 • poskytnutie jednych raňajok typ bufetové pre ubytovaných účastníkov školenia,
 • predpokladaný počet účastníkov je 20,
 • Termíny školení: 17.9.-18.9.2018 a 19.9.-20.9.2018

 

 1. Klasifikácia CPV

Hlavný slovník:

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je 2.073,33 EUR bez DPH.

 

 1. Dodacie a obchodné podmienky

Osoba podľa § 8 požaduje poskytnutie predmetnej služby v termíne 17.9.-18.9.2018 a 19.9.-20.9.2018.

 

 1. Spôsob vzniku záväzku

Na základe vystavenej objednávky a následnej fakturácie.

 

 1. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci realizácie projektu Interreg  DNP, RARE, číslo projektu: DTP1-1-320-4.1 a z vlastných zdrojov ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Cena za poskytnuté služby bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu poskytnutej služby.

 

 1. Mena a ceny

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči Osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:

 • jednotková cena v EUR bez DPH,
 • cena spolu v EUR bez DPH,
 • výška DPH v EUR,
 • cena spolu v EUR s DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH, ktorá bude zároveň konečnou cenou. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.

V prípade, ak úspešný uchádzač  uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia cena s DPH v mene EUR.

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny s DPH.

Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka s najnižšou cenou.

V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 11. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Predloženie dokladov

Uchádzač v ponuke predloží:

 • Prílohu č. 1  Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
 • Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovaný predmet zákazky (kópia výpisu z ORSR, resp. ŽRSR alebo z iného obdobného profesijného registra).

Ponuka  vypracovaná  v súlade s touto výzvou musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom  uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s odtlačkom pečiatky uchádzača.

 

 1. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku
(slovenský jazyk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  umožňuje predkladať ponuky a ďalšie okumenty vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.

 

 1. Predkladanie ponúk

Ponuka sa predkladá v písomnej listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného doručovateľa  alebo osobne, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom vonkajšom obale.  Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje:

 • adresu Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 • obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača,
 • označenie „Neotvárať – VO“ a heslo súťaže: „Ubytovanie, prenájom priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení“.

Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.

Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe na uvedenú adresu, v predmete e-mailu je potrebné uviesť heslo súťaže: „Ubytovanie, prenájom  priestorov, strava, občerstvenie a catering počas dvoch školení“.

 

Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Zemplínska 15/A

040 01 Košice

alebo

na e-mailové adresy: miropollak123@gmail.com a súčasne etp@ke.etp.sk.

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 12.09.2018  o 10.00 hod.

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu zákazky.

 

Upozornenie pre uchádzačov

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk.

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

 1. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.

 

Úspešnému uchádzačovi Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a oboznámi ho s dôvodom neprijatia jeho ponuky.

 

 1. Ďalšie informácie verejného Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jedna  z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.  Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

V Košiciach 7.4.2018

 

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria