Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona  č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky v rámci zadania zákazky, ktorej predmetom je „Grafické spracovanie a tlač publikácie Andal o dživipen II v slovenskej a anglickej verzii.“

Andal o dživipen II nadväzuje na publikáciu Andal o dživipen – Zo života [SK]/ Andal o dživipen – From our lives [EN], preto uchádzačom odporúčame, aby sa s ňou oboznámili pred tým, ako nám predložia svoju cenovú ponuku.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí využijú možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania a zašlú nám svoju ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s Výzvou na predloženie ponuky:

Výzva na predloženie ponuky – Grafika a tlač Andal o dživipen II