Výzva: Dizajn, grafické spracovanie, tlač a výroba materiálov pre projekt RARE a INTEGRA

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku zadávanú podľa § 117 Zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 1. Identifikácia Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Sídlo organizácie                 : Zemplínska 15/A

PSČ, obec                              : 040 01  Košice

IČO                                         : 31751245

DIČ                                         : 2020922794

Kontaktná osoba                 : Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.

Telefón                                  : 0917 179 639

e-mail                                     : etp@ke.etp.sk

 

 1. Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Názov predmetu zákazky

„Dizajn, grafické spracovanie, tlač a výroba materiálov pre projekt RARE a INTEGRA“.

 

 1. Miesto poskytnutia predmetu zákazky

Miestom poskytnutia služby sa rozumie miesto odovzdania predmetu plnenia zástupcovi Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v Košickom alebo Prešovskom kraji.

 

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky s názvom „Dizajn, grafické spracovanie, tlač a výroba materiálov pre projekt RARE a INTEGRA“ je záväzok úspešného uchádzača poskytnúť Osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní služby v rámci implementácie projektu „Integration of Third Country Nationals through Urban Partnerships“ (ďalej len  „Integra“) a projektu „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v začleňovaní na trh práce na Slovensku“ (ďalej len „RARE“).

 

Základné informácie

Zámerom projektu Integra je integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev. Na projekte spolupracuje päť štátov Európskej únie: Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Slovensko a Taliansko. Projekt podporuje hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov a domácimi obyvateľmi miest a štátov Európskej únie. Cieľom projektu je vytvoriť v zúčastnených mestách a krajinách priaznivé prostredie pre integráciu cudzincov a pomôcť  im v zapojení sa do spoločenského života.

Hlavným posolstvom projektu RARE je presvedčenie, že Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre starnúcu Európu, budúcim sociálnym kapitálom. Inovatívny pilotný projekt ETP sa v rámci RARE realizuje na sídlisku Luník IX v Košiciach. Nástroj sociálnej inovácie uplatníme cestou finančnej inklúzie, asistencie s bývaním, čo, spolu s našimi ďalšími aktivitami, prinesie klientom lepšie vyhliadky na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Perspektívu budúceho úspešného vstupu terajších detí a súčasnej mládeže z Luníka IX do spoločenskej praxe udržateľne dosiahneme prácou s mladou populáciou sídliska.

Predpokladaný rozsah služieb:

 • Návrh dizajnu a grafické spracovanie plnofarebných propagačných plagátov (A3), štyri rôzne motívy súvisiace s témou projektu INTEGRA na základe podkladov zadávateľa VO.
 • Návrh dizajnu a grafické spracovanie loga pre spoločné podujatie projektov RARE a INTEGRA dňa 21.1.2019.
 • Návrh dizajnu a grafické spracovanie plnofarebných: propagačných letákov (A5), propagačných plagátov (A3), pozvánky s programom, roll up-u pre spoločné podujatie projektov RARE a INTEGRA dňa 21.1.2019 na základe podkladov zadávateľa VO.
 • Tlač brožúry o celkovom projekte RARE (A5, V2), – obal 300 g pritvrdený s laminom, 4+4 – vnútro110 g, 4+4.
 • Tlač publikácie „Z chudoby k sebestačnosti“ – obal 300 g pritvrdený s matným laminom, 4+4 – vnútro 110 g, 1+1, celkový počet strán 149.
 • Tlač propagačných letákov (A5,4+0,130g pritvrdené).
 • Tlač propagačných plagátov (A3,4+0,130g pritvrdené)
 • Tlač programu spoločného podujatia projektov RARE a INTEGRA dňa 21.1.2019 na základe podkladov zadávateľa VO (A5, 4+4, 130 g, celkový počet strán 4).
 • Výroba roll up-u štandardných parametrov pre spoločné podujatie projektov RARE a INTEGRA dňa 21.1.2019 na základe podkladov zadávateľa VO.

 

 1. Klasifikácia CPV

Hlavný slovník:

79820000-8 Služby súvisiace s tlačou

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je 2 626,83 EUR bez DPH.

 

 1. Dodacie a obchodné podmienky

Osoba podľa § 8 požaduje poskytnutie predmetnej služby v termíne 4.12.2018 – 30.11.2019.

 

 1. Spôsob vzniku záväzku

Na základe vystavenej objednávky a následnej fakturácie.

 

 1. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci realizácie projektu Integration of Third Country Nationals through Urban Partnerships“ (ďalej len  „Integra“), projektu „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v začleňovaní na trh práce na Slovensku“ (ďalej len „RARE“) a z vlastných zdrojov ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

 

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

 

Cena za poskytnuté služby bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu poskytnutej služby.

 

 1. Mena a ceny

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky.

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči Osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:

 

 • jednotková cena v EUR bez DPH,
 • cena spolu v EUR bez DPH,
 • výška DPH v EUR,
 • cena spolu v EUR s DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH, ktorá bude zároveň konečnou cenou. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.

 

V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia cena s DPH v mene EUR.

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny s DPH.

Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka s najnižšou cenou.

V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 11. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).

 

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Predloženie dokladov

Uchádzač v ponuke predloží:

 • Prílohu č. 1  Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
 • Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovaný predmet zákazky (kópia výpisu z ORSR, resp. ŽRSR alebo z iného obdobného profesijného registra).

Ponuka  vypracovaná  v súlade s touto výzvou musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s odtlačkom pečiatky uchádzača (elektronicky je možné odoslať scan vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej vyplenenej prílohy č. 1 a scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovaný predmet zákazky).

 

 1. Jazyk ponuky

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku
(slovenský jazyk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  umožňuje predkladať ponuky a ďalšie okumenty vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.

 1. Predkladanie ponúk

Ponuka sa predkladá v písomnej listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného doručovateľa  alebo osobne, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom vonkajšom obale.  Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje:

 • adresu Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 • obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača,
 • označenie „Neotvárať – VO“ a heslo súťaže: „

Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.

Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe na uvedenú adresu, v predmete e-mailu je potrebné uviesť heslo súťaže: „Dizajn, grafické spracovanie, tlač a výroba materiálov pre projekt RARE a INTEGRA“.

 

Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Zemplínska 15/A, 040 01 Košice

 

alebo na e-mailovú adresu: czikkova@ke.etp.sk a etp@ke.etp.sk.

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 2.12.2018.

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu zákazky.

 

Upozornenie pre uchádzačov

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk.

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

 1. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.

 

Úspešnému uchádzačovi Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a oboznámi ho s dôvodom neprijatia jeho ponuky.

 

 1. Ďalšie informácie verejného Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní  si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jedna  z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.  Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

 

V Košiciach 26.11.2018.

 

Prílohy:

Príloha č. 1  Návrh uchádzača na plnenie kritéria