Výstava fotografií mladých talentov z rómskych osád na strednom a východnom Slovensku a vystúpenia Divadla z chatrče v Bratislave

Bratislava 2. 6. 2011: Od októbra 2009 do apríla 2011 realizovala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku. Jeho cieľom bolo znížiť dlhodobú reprodukovanú chudobu v 12 sociálne vylúčených spoločenstvách na Slovensku prostredníctvom vytvorenia dvanástich komunít celoživotného vzdelávania.

Projektové aktivity sa uskutočňovali v dvanástich komunitných centrách na strednom a východnom Slovensku. Partnermi projektu boli mestá Moldava nad Bodvou, Sabinov, Spišské Podhradie a Stará Ľubovňa, obce Hodejov, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Nálepkovo, Ostrovany, Rudňany, Šimonovce a Veľký Blh.

K mimoškolským vzdelávacím aktivitám, ktoré tvorili časť zo širokej palety vzdelávacích aktivít v komunitných centrách,  patrilo aj Divadlo z chatrče. Divadlo z chatrče je výsledkom niekoľko mesačnej tvorivej činnosti mladých ľudí z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou pod vedením vedúcej komunitného centra a zároveň umeleckej vedúcej, režisérky a scenáristky Dramatického krúžku Irmy Horváthovej. Dramatický krúžok sa stretáva v Komunitnom centre ETP v osade pravidelne dva-tri krát týždenne.  Herci Divadla z chatrče s veľkým úspechom doteraz prezentovali svoj každodenný život prostredníctvom predstavenia O Lukášovi zástupcom Európskej komisie, Vlády SR, štátnych a samosprávnych orgánov, akademickej obce, ale aj svojim rovesníkom vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

Na podnet starostky Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Táne Rosovej sa 2. júna 2011 začína séria predstavení O Lukášovi pre ďalšiu skupinu divákov – žiakov základných škôl z Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. ETP Slovensko na príprave týchto vystúpení spolupracuje s Mestskou časťou Bratislava Staré Mesto.

V priestoroch Medickej záhrady v Bratislave bude dňa 2. júna 2011 o 13,45 hod. zahájená výstava fotografických prác skupiny talentovaných mladých rómskych fotografov z rómskych osád na strednom a východnom Slovensku, ktorí boli účastníkmi Fotografických tvorivých dielní, ktoré sa realizovali v komunitných centrách zapojených do projektu Premosťovanie komunít.  Výstava bude pokračovať v Centre divadla Mestskej časti Staré Mesto na Školskej ul. 14 a neskôr priamo v priestoroch jednotlivých základných škôl.

Mladí fotografi držali fotoaparát po prvýkrát v ruke pred rokom. Odvtedy dokumentujú na fotografických snímkach každodenný život v svojich osadách: deti pri hre a zábave, dospelých pri práci, pri starostlivosti o rodinu. V ich fotografiách sa odzrkadľuje celá škála pocitov a nálad, ktoré sú súčasťou života obyvateľov osád: od nevinných detských radostí až po smútok, žiaľ a beznádej. Nevyhýbajú sa ani dokumentácii takých smutných až tragických stránok života, ako sú alkoholové a drogové závislosti.

Projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku spolufinancovali Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky.

Projekt série vystúpení Divadla z chatrče pre deti bratislavských škôl a putovnej výstavy fotografií dokumentujúcich život v rómskych osadách na Slovensku, ktorý bude trvať až do konca roka 2011, pripravila Mestská časť Bratislava Staré mesto v spolupráci s ETP Slovensko. Projekt financujú spoločne MČ Bratislava Staré mesto, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF.

http://www.staremesto.sk