V Brne o FIE

Organizácia Charlie Karlín z Prahy v spolupráci s ETP Slovensko a pod záštitou Autorizovaného tréninkového centra metód prof. R. Feuersteina v Prahe pripravili pre 80 účastníkov 9. novembra 2017 v Brne konferenciu Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách. Témou bola metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) a jej prínos pri práci so sociálne znevýhodnenými skupinami v rôznych prostrediach.

Bolo nesmierne inšpiratívne počúvať o uplatňovaní FIE pri práci s rómskymi deťmi v školskom prostredí (ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno a ZŠ Karasova, Ostrava), kde sa stretávajú s podobnými problémami ako pedagogickí pracovníci komunitných centier ETP Slovensko (deti nedostatočne pripravené na školu, zlá dochádzka, slabá slovná zásoba a komunikácia všeobecne, neschopnosť sa sústrediť dlhší čas, vzájomné vyrušovanie sa, nespolupráca). Osvietené vedenie školy zaradilo FIE do učebných osnov buď na dopoludňajšie alebo popoludňajšie vyučovanie a už po jednom školskom roku videli  na deťoch  značný pokrok. A čo je hlavné, deti sa na FIE hodiny vyslovene tešili!  Škola pre deti so sluchovými problémami  (MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí) používa na FIE hodinách dokonca znakovú reč. Úplne iného charakteru bola prezentácia pracovníkov zo SOU pro odsouzené, věznice Stráž pod Ralskem, ktorí FIE využívajú pri vzdelávaní dospelých odsúdených žien.

Našu prácu v popoludnajších FIE klubochkomunitných centrách ETP, ktorá sa stretla s veľkým uznaním, predstavili Vladimíra Fortunová a Lenka Czikková. Sme poctení, že môžeme FIE v našich kluboch realizovať a boli by sme ešte radšej, ak by príklady z Čiech nasledovali aj školy na Slovensku.