Ukončovanie bezdomovectva a bytovej núdze v Košiciach

Dňa 6. februára 2020 zorganizovalo Mesto Košice, ETP Slovensko a Nadácia DEDO celodenný workshop zameraný na ukončovanie bezdomovectva v meste Košice, ktorého sa zúčastnilo 30 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, prevažná väčšina z odborných organizácií z Košíc.

Bytová núdza je vážnym problémom v celej Európe, za posledných desať rokov narástol počet ľudí bez domova o 70 percent. Bytová núdza sa nevyhýba ani Košiciam. Podľa údajov z Mesta Košice je cca 1200 jednotlivcov v bytovej núdzi a ďalších 1000 ľudí (zväčša rodiny s malými deťmi) je ohrozených stratou bývania kvôli neplneniu nájomných zmlúv (nedoplatky, neplatnosť nájomnej zmluvy, opustenie preplneného bytu, asanácia bytových domov na Luníku IX).

Ľudia bez domova umierajú o 30 rokov skôr ako zvyšok populácie, na Slovensku sa v priemere dožívajú len 49 rokov a na ulici alebo v nevyhovujúcich podmienkach žijú viac ako 10 rokov.

Z poverenia primátora mesta Košice sa ukončovaniu bytovej núdze v Košicaich venuje pracovná skupina odborníkov od konca roka 2019. Ich práca bude pokračovať aj v roku 2020 a jej cieľom je spracovanie podrobnej Koncepcie ukončovania bezdomovectva s názvom Košice – mesto s bývaním dostupným pre každého.

 

Na workshope sa účastníci dohodli na tom, že spoločne, prostredníctvom dotazníka, distribuovaného relevantným subjektom (poskytovateľom bývania ľuďom v bytovej núdzi, mestským častiam, úradom práce, mestskej polícii, poskytovateľom sociálnych služieb a neziskovým organizáciám) zmapujú situáciu, aby získali relevantné dáta pre navrhovanie opatrení v súvislosti s ukončovaním bezdomovectva.

 

Diskutovalo sa aj o tom, či sa v Košiciach bude hľadať riešenia pre jednotlivcov a rodiny, ktoré majú trvalý pobyt v Košiciach, alebo pre všetkých, ktorí teraz žijú v útulkoch, ubytovniach, azylových domoch a nocľahárňach na území Košíc. Za prípravu podrobného dotazníka je zodpovedné Mesto Košice, ktorému budú pri tvorbe dotazníka pomáhať odborníci z organizácií pôsobiacich na území mesta, poskytujúcich sociálne služby a vzdelávanie ľuďom v bytovej núdzi.


Dokumenty na stiahnutie:

Bezdomovectvo v Košiciach – aktuálna situácia

Aby všetci mali svoj domov – Nina Beňová

Workshop Slávky Mačákovej