Učme sa učiť sa

Implementácia Feursteinovho inštrumentálneho obohacovania navrhnutého na podporu rozvoja kognitívnych zručnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Deti z marginalizovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. Prostredie, v ktorom vyrastajú, obvykle neposkytuje primerané podnety pre rozvoj nielen predškolských zručností, slovenského jazyka, ale ani logického myslenia.

Do prvého, prípadne nultého ročníka nastupujú tieto deti zväčša s nerozvinutými kognitívnymi zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre osvojenie si čítania a písania bežnými pedagogickými postupmi. Následkom toho, napriek snahe učiteľov a podpore výchovných pracovníkov školstva a komunitných centier, v školskom prostredí zlyhávajú a majú výrazne nižší školský výkon v porovnaní s rovesníkmi. Deti preto preraďujú do systému špeciálneho školstva, majú slabé školské výsledky, predčasne končenia školskú dochádzk a nepokračujú v štúdiu na stredných školách.

Zámerom projektu je aplikovať v prostredí základných škôl a komunitných centier v blízkosti marginalizovaných komunít v zahraničí overenú a v 50 krajinách používanú metódu Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie, zameranú na rozvoj kognitívneho a emočného potenciálu žiakov. Metóda vychádza z princípov vývinovej a kognitívnej psychológie a špeciálnej pedagogiky a mnohými štúdiami preukázala svoju účinnosť pri práci s deťmi a dospelými, u ktorých bola z rôznorodých príčin zastavená alebo spomalená prirodzená schopnosť učiť sa a využívať naučené poznatky v bežnom živote.

 Ciele projektu:

  1. Zlepšiť študijné výsledky žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) metódou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein Instrumental Enrichment –FIE).
  2. Zvýšiť úroveň pripravenosti detí predškolského veku z MRK na primárne vzdelávanie v základných školách.
  3. Prakticky overiť efektívnosť FIE v  prostredí formálneho (ZŠ) a neformálneho (komunitné centrá) vzdelávania detí z MRK.

Aktivity projektu:

Projekt realizovalo ETP Slovensko v školskom roku 2013/14 a sčasti aj v školskom roku 2014/15 v spolupráci s dvomi základnými školami (Veľká Ida a Košice-Šaca) a v 10 komunitných centrách (Košice-Šaca, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Veľká Ida).

V súčasnosti sa realizuje vo všetkých  troch našich komunitných centrách (Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida).

Vo Veľkej Ide pôsobí v základnej škole popoludňajší Klub FIE, v rámci ktorého sa každý deň desiatke 10 žiakov v prvom roku školskej dochádzky 3 hodiny venujú pedagógovia školy, špeciálny pedagóg a liečebný pedagóg. Školský klub sa zameriava na rozvoj kognitívnych, emočných, sociálnych a verbálnych zručností žiakov prostredníctvom metódy FIE.

V prvej fáze projektu odborníci z Feuersteinovho inštitútu (Izrael) v októbri 2013 vyškolili 4 učiteľov nultých a prvých ročníkov ZŠ (2 pedagógov zo ZŠ Veľká Ida a 2 učiteľov zo ZŠ Košice-Šaca), 2 špeciálnych pedagógov a 20 výchovných pracovníkov, pôsobiacich v sieti komunitných centier ETP Slovensko (vedúci komunitných centier a mentori), aby vo svojej každodennej práci (v školskom vyučovaní a v predškolských kluboch) mohli pravidelne používať metódu FIE.

Pred začiatkom školského roka 2013/2014 pracovníci Feuersteinovho inštitútu diagnostikovali 20 žiakov (práve nastupujúcich do prvého/nultého ročníka uvedených ZŠ) prostredníctvom LPAD (Learning Propensity Assessment Device) – nástroja vyvinutého Feuersteinovym inštitútom na zisťovanie kognitívneho potenciálu človeka. Tento dynamický spôsob testovania na rozdiel od bežných psychometrických inteligenčných testov umožňuje určiť, aký je potenciál pre rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, aké má dieťa schopnosti učiť sa. Zároveň LPAD stanovuje úroveň oslabenia kognitívnych funkcií a pomôže určiť, čo je u dieťaťa potrebné rozvíjať a akým spôsobom.

Aby sme získali hodnoty, ktoré umožnia kvantitatívne porovnať zmenu kognitívnych schopností detí, otestovali sme štandardnými inteligenčnými testami  pred začiatkom intervencie FIE celkom tri skupiny žiakov:

a) 20 žiakov zapojených do intenzívneho programu FIE v rámci popoludňajšieho školského klubu;

b) 20 žiakov, ktorí pochádzajú z tých istých MRK, ktorých dopoludnia vzdelávajú učitelia, vyškolení vo FIE, na popoludňajšom školskom klube sa nezúčastňujú;

c) 20 žiakov (kontrolná skupina), ktorí pochádzajú z tých istých MRK, a nebude im poskytovaná FIE intervencia.

 Výsledky projektu sú dosiaľ veľmi povzbudzujúce:

  • Používanie metódy FIE pomohlo deťom rýchlejšie rozvinúť viaceré kognitívne procesy.

  • Rozvinula sa vnútorná motivácia detí k učeniu sa a k práci.

  • Výrazným spôsobom sa zlepšila schopnosť vyjadrovať sa a jemná motorika.

  • Deti sa naučili skupinovo pracovať.

  • Medzi žiakmi navštevujúcimi školské kluby a ostatnými žiakmi v triede bol badateľný

rozdiel v kvalite a výsledkoch práce.

  • Deti si lepšie kontrolovali emócie, zlepšila sa ich schopnosť autoregulácie.

  • Zvýšil sa záujem rómskych rodičov o vzdelávanie svojich detí.

Priaznivé výsledky nás viedli k vypracovaniu príručky o metóde FIE, ktorá určite pomôže všetkým, čo sa budú rozhodovať o tom, či metódu aplikovať v praxi.

Seminár, ktorý sme zorganizovali v novembri 2014 v Bratislave pre všetkých zainteresovaných a vystúpil na ňom aj syn zakladateľa metódy a riaditeľ Feuersteinovho inštitútu v Izraeli Rabbi Refael Feuerstein, prispel k prísľubu zástupcov štátneho rezortu školstva, že metódu FIE sa pokúsia zaviesť do slovenského vzdelávacieho systému.

Veľmi nás teší, že máme možnosť kliesniť cestu našim budúcim nasledovníkom v záujme rozvoja vzdelanosti mládeže z marginalizovaných rómskych komunít a tým prispieť k všeobecnému zvýšeniu životnej úrovne na Slovensku.

Feuersteinovo obohacovanie je výhodné pre všetkých. Učí veci chápať, spracovávať, vedie k systematickému mysleniu, odstraňuje povrchnosť a impulzivitu. Nenaučí množstvo poznatkov, ale cestu, ako poznatky získať. Preto neprekvapuje, že náš projekt si získal pozornosť médií, aj odbornej pedagogickej verejnosti.

Naše tvrdenie podporuje aj Externé hodnotenie pilotného projektu Učme sa učiť sa, ktoré vypracovali Michaela Farenzenová a Andrej Salner z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Projekt Učme sa učiť sa  podporuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Projekt bol realizovaný od augusta 2013 do augusta 2014.
Projekt bol podporený: stiahnuť (2)
Finančný príspevok: EUR 29,010

V súčasnosti vybraná skupina desiatich detí, od septembra 2015 druhákov Základnej školy vo Veľkej Ide, pracuje v Klube FIE s podporou Karpatskej nadácie v rámci Programu rozvoja rómskych komunít

http://karpatskanadacia.sk/program-rozvoja-romskych-komunit/.

logo-karpatska-nadacia_0