Učia sa testovať

Štyri študentky psychológie z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – Zuzana Šašalová, Mária Bertová, Monika Hirková a Lucia Stahovcová – sa dnes v ETP začali školiť v problematike testovania detí, zapojených do výskumu aplikácie Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania (FIE) vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. V septembri 2015 s pomocou testovacej batérie, vypracovanej výskumnými pracovníkmi z Karlovej univerzity, otestujú šesť desiatok detí. Séria testov sa zameriava na jazykovú a kognitívnu oblasť. Dnešné školenie zamerané na problematiku kognitívneho testovania vedie PhDr. Anna Páchová, PhD z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zajtra školenie pokračuje v problematike testovania jazykovej oblasti.

V školskom roku 2015/2016 pripravuje ETP v spolupráci s Pedagogickou fakultou Karlovej univerzity výskum zameraný na rigorózne overovanie efektivity metódy FIE v porovnaní s účinnosťou iných vzdelávacích metód v troch základných školách – vo Veľkej Ide, v Herľanoch (základná škola, ktorú navštevujú žiaci z Rankoviec) a v Starej Ľubovni.

Výskum sa zameriava na šesťdesiat detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré po prvýkrát nastúpia do základnej školy. V každej z troch lokalít bude po vyučovaní prebiehať tzv. FIE školský klub, vedený certifikovaným FIE lektorom. Pre porovnanie bude v každej škole pracovať po vyučovaní, v rovnakom rozsahu, aj druhý školský klub, v ktorom sa nebude využívať metóda FIE. Vyučovanie v kluboch bude prebiehať tri hodiny denne každý deň školského roka. Za týmto účelom ETP vyškolilo v metóde FIE piatich pedagógov spomínaných základných škôl. Spolu s výchovno-vzdelávacími pracovníkmi ETP absolvovali pedagógovia v marci a apríli 2015 osemdesiathodinový kurz FIE Štandard. Na začiatku školského roka 2015/2016 organizuje ETP pre učiteľov a výchovno-vzdelávacích pracovníkov ďalší osemdesiathodinový kurz, zameraný na FIE Basic.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL