Učia sa testovať – druhý deň

„Teším sa na túto prácu, zdá sa byť veľmi zaujímavá. V škole sme nepreberali testovanie s pomocou hračiek,“ hovorí Monika Hirková, študentka psychológie z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Monika a jej kamarátky, takisto študentky z Prešova Zuzana Šašalová, Mária Bertová a Lucia Stahovcová  absolvovali dnes v ETP druhý deň školenia v problematike testovania detí, zapojených do výskumu aplikácie Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania (FIE) vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít. Dnešné školenie sa zameralo na problematiku jazykového testovania a viedla ho PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Testovanie žiakov nultého a prvého ročníka základnej školy sa začne 7. septembra v Základnej škole Podsadek, Stará Ľubovňa. Pokračuje 14. septembra v Základnej škole Veľká Ida a 21. septembra v Základnej škole Herľany, ktorú navštevujú deti z Rankoviec. Záverečné testovanie žiakov sa uskutoční koncom školského roka 2015 – 2016.

„Hračky sa dajú veľmi zaujímavo využiť. Deťom rozpovieme príbeh a ich úlohou je zobraziť ho s pomocou hračiek,“ objasňuje význam hračiek v teste lektorka Mirka, ktorá sa na Karlovej univerzite vedecky zaoberá problematikou rozvoja jazykových schopností. „Z hľadiska učenia sa čítania a písania je najdôležitejšie fonematickémanipulovanie – schopnosť uvedomiť si, že slovo sa skladá z jednotlivých hlások a s tými sa dá pracovať. Napríklad zámenou prvej hlásky v slove les, môžeme dostať slovo pes,“ objasňuje. Pripomína, že v marginalizovaných komunitách by pomohli aj intervencie jazykových schopností, na čo v súčasnosti existuje metodika.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL