TVOJ SPIŠ – Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši

Projekt realizovaný od januára 2001 do mája 2005 zameraný na podporu ekonomického rozvoja a sociálnej integrácie marginalizovaných a znevýhodnených obyvateľov so špecifickým zameraním sa na rómsku menšinu.

Spozori a donori: UNDP, MATRA, Karpatská nadácia, Heifer International, miestne samosprávy a i.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: USD 900,000