TVOJ SPIŠ II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANý EURÓPSKOU úNIOU

Občianske združenie ETP Slovensko sa od roku 2000 venuje komunitnej práci v zanedbaných regiónoch východného Slovenska. Cieľom všetkých aktivít, včítane najväčšieho projektu – Programu TVOJ SPIš, je aktivizácia znevýhodnených skupín občanov k osobnej samostatnosti a zodpovednosti a ku ekonomickej nezávislosti. Bohaté výsledky práce vyvolávajú záujem ETP Slovensko o nové formy aktivít, ktorými sú komunitná sociálna práca a sociálna ekonomika. Toto naše rozhodnutie priam vyžaduje súčasná sociálno – ekonomická situácia v zanedbaných regiónoch východného Slovenska.

Je prirodzené, že ak končí Program TVOJ SPIš – Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši, tak musí pokračovať niečo ešte náročnejšie a ešte potrebnejšie. A to niečo je nový projekt: TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky. Nový projekt je najlepším dôkazom udržateľnosti Programu TVOJ SPIš.

O čom je nový projekt:

TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky?

Prirodzené pokračovanie činnosti ETP Slovensko na vyššom náročnejšom stupni regionálnych aktivít v ekonomickej a sociálnej oblasti sa môže oprieť o:

–      existujúcu sieť komunitných centier,

–      viacročnú osvedčenú spoluprácu so samosprávami zúčastnených obcí a miest,

–      spoluprácu s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny,

–      široký personál pracovníkov a spolupracovníkov ETP Slovensko,

–      viacročnú bohatú skúsenosť s prácou so znevýhodnenými skupinami obyvateľov,

–      pestrú paletu komunitných organizácií a mimovládnych organizácií vôbec.

Výzvou pre ETP Slovensko je preto

V spolupráci s úradmi práce, na základe nápadov mimovládnych organizácií z regiónu, presadzovať v súlade so záujmami obcí také formy ekonomických aktivít, ktoré umožnia znevýhodneným občanom sa pracovne realizovať, sociálne nevyčleňovať a prevážne prostredníctvom organizácií sociálnej ekonomiky zlepšovať kvalitu svojho života i členov svojej rodiny.

Realizácia tejto výzvy má dve základné časti:

–      sociálnu, ktorou je komunitná sociálna práca v obciach čím bližšie k ľuďom cieľovej skupiny,

–      ekonomickú, ktorou je realizácia aktivít regionálnych organizácií sociálnej ekonomiky priamo v obciach cieľových skupín občanov.

Obidve tieto časti, sociálna a ekonomická, spolu súvisia a dobre sa navzájom dopĺňajú.

Komunitná sociálna práca

Východiskovým miestom pre komunitnú sociálnu prácu je fungujúce komunitné centrum (KC). Predpokladom je dobrá spolupráca s úradom práce, ktorý poskytne informácie o potenciálnych klientoch a odobruje (legitimizuje) odborné poradenstvo a sociálnu prácu s klientami. Odborne vyškolení pracovníci KC individuálnou prácou s klientami a ich rodinami vťahujú týchto občanov do spoločných aktivít, pomáhajú im odstraňovať osobné a objektívne prekážky pri ich začleňovaní sa do komunitného života a života v obci a pomáhajú im uplatniť sa aj pracovne. Na túto prácu bude v komunitnom centre vyčlenená zvláštna časť, takzvaný klub práce. Pri prechode kompetencií sociálnych služieb na obce sú to práve komunitné centrá a ich odborne pripravení pracovníci, ktorí budú odbremeňovať obec od doteraz nevykonávaných sociálnych služieb a prác s klientami.

Sociálna ekonomika

Základom pre sociálnu ekonomiku sú fungujúce komunitné organizácie alebo mimovládne organizácie z regiónu, ktorých aktivity sú zamerané na boj proti chudobe alebo priamo na podporu zamestnateľnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Predpokladom je dobrá spolupráca so samosprávou obce a ochota spoločne realizovať ciele a aktivity priamo vyplývajúce

z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) vo vlastnej obci. Na základe analýzy PHaSR mimovládna organizácia spolu s obcou vytypujú konkrétne činnosti, ktoré sú potrebné pre realizáciu prioritných úloh v obci a organizácia ponúkne svoje kapacity a možnosti svojich členov v prospech uskutočnenia týchto úloh.

Pri všetkých týchto činnostiach ETP Slovensko odborne metodicky riadi tak činnosť jednotlivých komunitných centier, ako aj činnosti regionálnych mimovládnych organizácií sociálnej ekonomiky. To priamo znamená, že ETP Slovensko je tou mimovládnou organizáciou, ktorá sa významnou mierou orientuje na komunitnú sociálnu prácu a sociálnu ekonomiku. Okrem všetkých vyššie spomínaných dôvodov je naviac pravdou aj to, že najmä sociálna ekonomika je doteraz neodskúšanou možnosťou riešenia sociálnych a ekonomických problémov zanedbaných regiónoch Slovenska.