Tlačová správa: V Košiciach sa stretnú zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti zo štyroch krajín

Konferencia Karpatská platforma občianskych organizácií a vytvorenie medziregionálneho centra pre sociálne začlenenie v Karpatskom regióne 

Päťdesiat zástupcov štyridsiatich organizácií občianskej spoločnosti z Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny sa stretne 2. a 3. októbra 2018 v Košiciach v hoteli Roca na Južnej triede 117 na konferencii, aby diskutovali o  budúcej spolupráci. Stretnutie je súčasťou projektu Karpatská platforma pre občiansku spoločnosť – vytvorenie medzinárodného centra organizácií zaoberajúcich sa sociálnou inklúziou v karpatskom regióne.  

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť neziskových organizácií, ktoré pracujú v marginalizovaných komunitách a sústreďujú sa na zlepšenie situácie obyvateľov vylúčených komunít.

Projekt zvýši vplyv a váhu občianskeho sektora prostredníctvom rozvoja kapacít na vytvorenie východísk pre sieťovanie, výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov.

Organizácie zapojené do projektu – Karpatská nadácia Maďarsko, ETP Slovensko, Karpatská nadácia Ukrajina a Nadácia Brána Karpát z Poľska – pomôžu pri rozvoji a rozšírení aktivít neziskových organizácií, ktoré pôsobia v marginalizovaných komunitách vidieckeho prostredia, predovšetkým v odľahlých oblastiach zúčastnených štyroch krajín.

Najmenej rozvinuté regióny vidieckych oblastí Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny majú podobné charakteristiky: veľkú vzdialenosť od hlavného mesta, nedostatočnú infraštruktúru, rozmanité etnické a kultúrne dedičstvo, podobné prírodné zdroje a históriu. Zároveň čelia  veľmi podobným výzvam: chudobe, sociálnemu vylúčeniu, marginalizácii a stigmatizácii chudobných.

Občianska spoločnosť je stále slabá. Neziskové organizácie, ktoré pôsobia v najmenej rozvinutých regiónoch, nemajú dostatok finančných prostriedkov, zvyčajne disponujú  pomerne slabými skúsenosťami so strategickým plánovaním, chýbajú im potrebné informácie a ich spolupráca v rámci mimovládneho sektora, s verejným či súkromným sektorom je málo efektívna. Tieto  zdroje sú však veľmi dôležité na uskutočnenie účinných opatrení v záujme zmiernenia chudoby a sociálneho začlenenia tých, ktorí pomoc najviac potrebujú.

V severovýchodnom Maďarsku, na východnom Slovensku, juhovýchodnom Poľsku a západnej Ukrajine sa počas 18-mesačnej medzinárodnej projektovej spolupráce vytvoria podobné siete spolupracujúcich neziskových organizácií. Medziregionálne stretnutie je spolu s vytvorením spolupracujúcich tímov významným krokom na ceste spolupráce.

Konferenciu otvoria veľvyslanec Henk Cor van der Kwast z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku a Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Hlavnú prezentáciu prednesie Péter Hunčík, lekár, spisovateľ a publicista zo Slovenska. Prezident Karpatskej nadácie Maďarsko Sándor Köles predstaví zámer Karpatskej platformy pre občiansku spoločnosť a medziregionálneho centra pre sociálne inovácie.

Priestor na vzájomnú inšpiráciu poskytnú diskusie o témach, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny. Počas druhého dňa stretnutia sa budú zástupcovia organizácií venovať možnostiam medzinárodnej spolupráce a plánovať fungovanie Karpatskej platformy pre občiansku spoločnosť a medziregionálneho centra pre sociálne inovácie.

Projekt podporili: Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org), Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva (www.minbuza.nl), Robert Bosch Stiftung a Nadácie Inštitútu otvorenej spoločnosti v spolupráci s OSIFE Nadácií otvorenej spoločnosti.

 

INTER-REGIONAL MEETING_Kosice_2-3.10.2018_Program

Viac informácií o projekte nájdete na: http://www.karpatokalapitvany.hu/en/tartalom/carpathian-civil-society-platform

V Košiciach, 20. 9. 2018.