Tlačová správa – Prezentácia výsledkov projektu Komunita na ceste k prosperite pre účastníkov seminára, ktorý organizuje Úrad vlády SR

Vzácni hostia zo Švajčiarska, strednej a východnej Európy navštívia 15. júna t. r. okrem iných miest aj obec Rankovce, kde  sa oboznámia s výsledkami projektu ETP Slovensko Komunita na ceste k prosperite. Prehliadka  úspešných projektov pre štyridsať odborníkov z národných kontaktných bodov, ktorí manažujú projekty podporené zo švajčiarskych fondov, je súčasťou seminára, ktorý organizuje Úrad vlády SR. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporuje realizáciu projektov zameraných na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov.

Komplexný projekt Komunita na ceste k prosperite, podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, realizovalo ETP Slovensko od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2015 v desiatich segregovaných rómskych komunitách na východnom Slovensku.

Aktivity projektu sa zameriavali najmä na zlepšenie školských výsledkov žiakov, zvýšenie ich vnútornej motivácie a záujmu o štúdium, čo nepochybne prispieva k skvalitneniu  dlhodobých perspektív dnešných detí a žiakov. Dospelým boli určené  aktivity zamerané na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných z prostredia medzigeneračne reprodukovanej chudoby.

ETP Slovensko uplatňuje pri implementácii svojich aktivít okrem komplexného a individuálneho prístupu, inovatívnych postupov a kontrolovaných experimentov aj zásadu „od kolísky po kariéru“. V tej istej komunite pracuje s deťmi už od troch rokov, žiakmi základných a stredných škôl a súčasne zapája  do vzdelávania a ďalších projektových činností aj dospelých, aby nadobudli zručnosti a skúsenosti, ktoré uplatnia v zamestnaní a tak sa postupne, vlastnou iniciatívou vymania zo závislosti na sociálnych dávkach.

Niektoré výsledky projektu[1]:

 • Ani jedno dieťa nebolo zaradené do špeciálnej základnej školy. Z 203 detí, ktoré sa zúčastnili aspoň 30x na vyučovaní v našich predškolských kluboch v komunitných centrách, 35% začalo povinnú školskú dochádzku 1. ročníkom a 65% 0-tým ročníkom.
 • 56% chránencov Mentorského programu (59 žiakov) študuje na stredných školách, z toho 14% (15 žiakov) v maturitných odboroch. Do Mentorského programu bolo zaradených 105 chránencov. Spomedzi žiakov,   ktorí  do Mentorského programu nemohli byť zaradení, ale navštevovali komunitné centrá, študuje na stredných školách 27%, z toho 1% v maturitných odboroch.
 • O 162% stúpol podiel žiakov, ktorí ukončili 9. triedu základnej školy. Údaj porovnáva roky 2011 a 2015.
 • 30% mladých klientov komunitných centier (250 z 810) navštevuje alebo ukončili strednú školu. Údaj zahŕňa žiakov, ktorí do roku 2015 dovŕšili vek prechodu zo základnej školy na strednú. V roku 2011 študovalo na strednej škole len 3,45% (28) klientov.
 • K službám komunitných centrách má prístup až 7 754 detí a adolescentov z 10 marginalizovaných rómskych komunít. Každé komunitné centrum poskytovalo v rámci projektu: predškolskú a školskú prípravu, vzdelávacie aktivity (Zdravotná osveta, Finančné vzdelávanie a Nové horizonty), mentorovanie a tútorovanie a tri záujmové aktivity – IT a fotografický krúžok, hudobný alebo tanečný krúžok a Kreatívne ruky.
 • 30 učiteľov ZŠ a pedagógov, ktorí dnes pôsobia v komunitných centrách alebo iných zariadeniach sociálnej starostlivosti, sa naučilo správne porozumieť sociálno-ekonomickej situácii detí zo segregovaných osád a učiť ich iným, vhodnejším spôsobom. Absolvovali  80-hodinový výcvik učiteľov v programe Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania24 hodinový výcvik v programe Krížom krážom.
 • 36 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie si s pomocou ETP našlo prácu. V rámci projektu sme overili nový funkčný nástroj sociálnej práce – mediáciu pracovnej integrácie.
 • 4 393 klientom z 10 obcí sme poskytli spolu 181 873 intervencií.
 • Šesť komunitných centier bolo v roku 2015 (ešte počas trvania projektu) zaradených do Národného projektu Komunitné centrá a ďalej ich prevádzkujú obce.
 • Tri komunitné centrá sú naďalej súčasťou ETP a pokračujú v inovatívnych aktivitách a dlhodobom poskytovaní služieb prostredníctvom grantu THE VELUX FOUNDATIONS.

ETP v rámci projektu v spolupráci s ÚPSVR pilotne overovalo pracovnú integráciu klientov prostredníctvom dobrovoľníckej služby (§52a Zákona o službách zamestnanosti). Traja dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie si počas šiestich mesiacov odpracovávali 20 hodín týždenne na legálnej svojpomocnej výstavbe vlastných domov, kde pod odborným vedením stavebného majstra získavali pracovné skúsenosti a od  ÚPSVR naviac mesačne dostávali od 150 do  200 eur. Počas tejto dobrovoľníckej služby si tri rodiny svoje domy dokončili a na Vianoce 2015 sa do nich aj nasťahovali.

Celkové náklady projektu Komunita na ceste k prosperite boli 1 434 899 eur, z čoho 974 796 eur predstavovali náklady na vlastnú odbornú pracovnú silu. V projekte pracovalo celkom 96 zamestnancov, z toho 27 na plný pracovný úväzok a 67 na čiastočný úväzok.

ETP za obdobie trvania projektu Komunita na ceste k prosperite získalo ocenenia:


Účastníci seminára si pozrú aj legálnu svojpomocnú výstavbu rodinných domov do osobného vlastníctva[2], ktorú v partnerstve s Obcou Rankovce realizovalo ETP Slovensko aj vďaka komplexnému pôsobeniu projektu Komunita na ceste k prosperite pre klientov projektu, ktorí donedávna žili v nedôstojných podmienkach.

 

Viac informácií poskytne Beáta Hybáčková, 0905587589, hybackova@ke.etp.sk

V Košiciach 14. júna 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Pre porovnanie s našimi výsledkami uvádzame niektoré alarmujúce údaje, ktoré publikujú  Atlas rómskych komunít, Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku a článok  Rómovia na Slovensku v číslach:

 • Na Slovensku má len 10% Rómov vzdelanie, ktoré požadujú zamestnávatelia (stredoškolské a vysokoškolské).
 • 80,8% má základné alebo nedokončené základné vzdelanie.
 • 9% ukončilo štúdium na špeciálnych (základných aj stredných) školách.

 

[2] Svojpomocná legálna výstavba sa financovala:

 • z vlastných úspor stavebníkov, za ktoré si od obce odkúpili stavebné pozemky,
 • z bonusov Sporiaceho programu ETP (priemerne 1500 eur na rodinu stavebníka) zo zdrojov Nadácie otvorenej spoločnosti,
 • z neziskových mikropôžičiek ETP (priemerne 6200 eur na rodinu stavebníka) zo zdrojov Nadácie Habitat for Humanity,
 • z finančných darov rozvojových inštitúcií a nadácií (UNDP, Nadácia VÚB, Nadácia Pontis, Karpatská nadácia, Nadácia Friedricha Eberta, Humanitárny program LDS); z finančných a materiálnych darov firiem, ako napríklad Cementáreň Ladce, CRH Rohožník, a.s., Generali, U.S. Steel, RMC, s.r.o., Heineken, s.r.o.; z finančných darov súkromných osôb fundraisovaných ETP cez portály dakujeme.sk a dobrakrajina.sk; z vlastných zdrojov ETP a ďalších (priemerne 2400 eur na rodinu).
 • Práce odborných pracovníkov (stavebný majster, stavebný dozor, právnik, lektor finančného vzdelávania, administratíva a manažment projektu) nie sú zarátané vo vyššie uvedených nákladoch na svojpomocnú výstavbu.

Trinástim stavebníkom sme poskytli neziskové mikropôžičky 6200 eur, dvom stavebníkom 5000 eur, splatné do 10 rokov, pričom splátka mikropôžičky je rovnaká ako boli sporiace vklady počas sporenia, t.j. 50 eur mesačne. Jeden klient, ktorému ETP poskytlo mikropôžičku 1120 eur, ju splatil za niekoľko mesiacov, pretože ako pracujúci na trvalý pracovný pomer sa mohol uchádzať o úver z komerčnej banky. Koncom roku 2015 mali zamestnanie piati dlžníci Mikropôžičkového programu, štyria pracovali na dohodu o vykonaní práce a siedmi mali príležitostné brigády.

Prví šiesti klienti (mikropôžičku získali v roku 2013) majú splatených približne 22 % dlhu. Ďalší deviati dlžníci (mikropôžičku získali v rokoch 2014 – 2015) splácajú pravidelne, okrem jedného mesiaca, kedy splátku neodviedli včas a k dnešnému dňu majú splatených priemerne 15 % dlhu.

ETP Slovensko je v pravidelnom kontakte so zástupcami organizácie Habitat for Humanity, ktorá poskytla finančné prostriedky pre Mikropôžičkový fond a Slovenskej sporiteľne, spoločne s ktorou hľadá možnosti získania finančných prostriedkov na bývanie pre klientov z Rankoviec, ktorí zatiaľ nemajú domy  skolaudované. Zvažujú sa dve možnosti získania finančných prostriedkov: formou  dofinancovania terajších mikropôžičiek alebo navýšením a zároveň  prefinancovaním  už poskytnutých mikropôžičiek za takých podmienok, aby to pre klientov z Rankoviec nebola neúmerná záťaž, boli schopní pôžičku pravidelne splácať a rozumeli všetkým podmienkam štandardného úverového procesu.