Tlačová správa – Piaty pracovný workshop Budujeme nádej na Luníku IX

Dnes (29. 11. 2017) sa v Hoteli Gloria Palac v Košiciach na Bottovej ulici uskutoční v poradí už piaty workshop Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý organizuje ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX. Workshop je súčasťou komplexného programu riešení, ktorými ETP pomáha obyvateľom Luníka IX vytvárať fungujúcu sebestačnú komunitu. Komunitu, ktorá dokáže efektívne riešiť mnoho a roky neriešených problémov a najmä budovať pevné väzby a priateľstvá s aktívnymi ľuďmi z celého Slovenska.

Témou workshopu je včasné riešenie problémov na Luníku IX. Dlhodobým zámerom ETP je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov tohto zanedbávaného sídliska, na ktorom žije vyše tri a pol tisíc sociálne vylúčených ľudí, cestou aktivizácie obyvateľov, svojpomocnej výstavby rodinných domov, vďaka ktorej stavebníci získajú aj potrebné zručnosti pre budúce profesionálne uplatnenie a vzdelávacími aktivitami organizovanými pre deti a dospelých.

Na workshope vystúpia riaditeľka ETP Slávka Mačáková, vedúca Referátu sociálnych vecí mesta Košice Eva Dudová, Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta mesta Košice, starosta košickej mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa, obyvatelia tejto mestskej časti, Saleziáni Don Bosca, ktorí tam už dlhší čas vyvíjajú aktivity a ďalší hostia.

Cieľom piateho workshopu je spoločne dopracovať Koncepciu a akčné plány komplexného riešenia situácie na Luníku IX do takej podoby, aby boli v čo najkratšom čase predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Košice a príslušným ministerstvám.

Workshop poskytne ucelený obraz o všetkom, čo sa deje, bude diať a čo sa ešte len plánuje. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a ďalších organizácií, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné, aby si jeho obyvatelia našli a udržali prácu a aby mládež po úspešnom ukončení základnej školy pokračovala v ďalšom vzdelávaní.

 

Realizáciu workshopu finančne podporuje Ministerstvo spravodlivosti SR a Európska únia – Dunajský nadnárodný program, projekt s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje.