Tlačová správa – Meníme pohľad, meníme prax v začleňovaní Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne

Dve neziskovky a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV získali spolu s partnermi z 8 krajín viac ako 2 milióny eur v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), program „Interreg“  Európskej únie na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie.

Každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije v rómskej osade alebo v hlavnom meste, má rovnaké právo na kvalitné vzdelanie, primeranú prácu, kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život. Každý občan EÚ môže byť prínosom pre spoločnosť, záleží od spoločnosti, či tým, ktorí sa narodili a vyrástli v rómskych osadách podá pomocnú ruku. Pretože často stačí tak málo – podať pomocnú ruku.

Medzinárodný projekt s názvom „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“ predstavuje nový pohľad na rómsku komunitu v miestnej ekonomike a na trhu práce, otvára nové témy.

Hlavným posolstvom projektu je presvedčenie, že  Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre starnúcu Európu, budúcim sociálnym kapitálom.

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Z odhadovaných 10 až 12 miliónov Rómov v Európe je väčšina občanmi EÚ. Napriek tomu, že krajiny EÚ zakázali diskrimináciu mnohí Rómovia sú obeťami predsudkov a sociálneho vylúčenia. Väčšina z odhadovaných 5,2 milióna Rómov, ktorí žijú v podunajskom regióne, dnes stále čelí diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce. To je jeden z dôvodov, prečo európskym krajinám každoročne unikajú stovky miliónov eur v produktivite a vo fiškálnych príspevkoch vládam.

Experti zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ukrajiny počas realizácie projektu v spolupráci so širokým spektrom sociálnych a ekonomických partnerov z podnikateľského, verejného i akademického sektora pripravia osem inovatívnych pilotných projektov vedúcich k efektívnemu začleňovaniu Rómov, vyhodnotia ich výsledky, navrhnú odporúčania pre nové modely efektívnej inštitucionálnej spolupráce a nové finančné i nefinančné nástroje. Súčasťou projekt je návrh systému hodnotenia a monitorovania účinnosti jednotlivých pilotných intervencií z pohľadu ich ekonomického prínosu pre verejné financie.

Jedným z prvých výstupov projektu je mapovanie bariér a analýza situácie v 6 krajinách Dunajského regiónu koordinovaný Centrom spoločenských a psychologických vied SAV.

Realizátori projektu sú presvedčení, že mobilizácia pracovných síl, ucelená rozvojová stratégia a dočasne chránené pracovné miesta sú na pracovnom trhu rovnako dôležité ako senzibilizácia verejnej mienky a boj proti diskriminácii.

Inovatívne pilotné projekty  na Slovensku sa budú realizovať v najmenej rozvinutých okresoch Kežmarok a Lučenec a na sídlisku Luník IX v meste Košice. Navrhnuté pilotné projekty predstavujú sociálnu inováciu špecificky navrhnutú pre cieľovú skupinu sociálne znevýhodnených Rómov v produktívnom veku a  integrujú novú metodiku práce s odbornými pracovníkmi (najmä z úradov práce) poskytujúcim služby sociálne znevýhodneným Rómom v kombinácii s možnosťou získať krátkodobú prácu prostredníctvom aplikácie Flexikarta a využitie objektívneho overenia a uznania nadobudnutých skúseností a zručností.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Poslaním  neziskovej organizácie ETP Slovensko je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Občianske združenie Ľudia v Tatrách

Občianske združenie Ľudia v Tatrách od roku 2004 podporuje komunitné a občianske iniciatívy najmä na území Tatry-Spiš so zameraním na miestny rozvoj, inovácie, miestnu ekonomiku, udržateľný cestovný ruch, združuje odborníkov z rôznych oblastí zo Slovenska i zo zahraničia.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vzniklo v roku 2015 zlúčením Prognostického  ústavu, Ústavu  experimentálnej psychológie a Spoločenskovedného ústavu. Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie, interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum aj v oblasti história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu.

Viac informácii o projekte je na webovej stránke: www.interreg-danube.eu/rare

Aktuálne informácie aj na Facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/RARE-Roma-as-Resources-153725308477841/

Kontakt:

Andrea Hagovská, tel. 0948 777 535, email: andrea.hagovska@gmail.com

Bratislava, 3. júla 2017