Tlačová správa: Áno, dá sa to!

ÁNO, DÁ SA TO, je názov seminára ETP Slovensko, ktorý predloží odbornej verejnosti dôkazy o tom, ako deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pomáha akceleračná vzdelávacia metóda Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie (FIE). Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v Bratislave v hoteli Tatra.

Ambróz a Miriam sú druháci v Základnej škole vo Veľkej Ide a spolužiaci v Klube FIE. Keď nastúpili do nultého ročníka, nevedeli ani slovo po slovensky a nikdy predtým nedržali v ruke ceruzku či hračku. Ambróz nerozprával ani po rómsky, nevedel vôbec hovoriť. Až v prvom ročníku sa pod vedením liečebnej pedagogičky v Klube FIE rozrozprával a v škole robí väčšie pokroky. Vďaka dôslednému individuálnemu prístupu v klube postrehli, že Miriam nevidí na tabuľu. Odborné vyšetrenie ukázalo, že dievčatko potrebuje operáciu očí. Ambróz i Miriam majú po osem súrodencov a žijú vo veľmi biednych pomeroch v osade za múrom. Miriam je polosirota, otec jej zomrel prv, než si ho stihla zapamätať.

(Z etických dôvodov neuvádzame skutočné mená detí.)

ETP Slovensko (ETP) zaviedlo metódu FIE ako prvé na Slovensku v roku 2013, odkedy overuje jej účinnosť vo vzdelávaní detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Doterajšie výsledky vo výučbe v Základnej škole vo Veľkej Ide potvrdili, že vplyvom FIE metódy sa u žiakov rýchlejšie rozvinuli viaceré kognitívne procesy, vzrástla ich vnútorná motivácia k učeniu sa a k práci, výrazne sa zlepšila schopnosť vyjadrovať sa, zlepšila sa jemná motorika, deti sa naučili skupinovo pracovať, ba narástol aj záujem rodičov o vzdelávanie.

FIE vychádza z princípov vývinovej a kognitívnej psychológie a špeciálnej pedagogiky a mnohými štúdiami preukázala svoju účinnosť pri práci s deťmi a dospelými, u ktorých sa z rôznorodých príčin zastavila alebo spomalila prirodzená schopnosť učiť sa a využívať naučené poznatky v bežnom živote. S úspechom sa uplatňuje už šesťdesiat rokov v mnohých krajinách sveta. FIE je založené na tzv. sprostredkovanom učení, mediácii, ktorá pomáha žiakom porozumieť učivu, premýšľať a zapamätať si nové pojmy. Žiaci s pomocou mediátora (učiteľa) pracujú s inštrumentmi – pracovnými hárkami, kde samostatne hľadajú vhodné stratégie riešenia úloh, určujú emócie, učia sa orientovať v priestore a iné. Cieľom nie je naučiť žiakov množstvo poznatkov, ale cestu, ako poznatky získať a zapamätať si ich.

Od septembra 2015 ETP v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe ETP overuje účinnosť metódy FIE prostredníctvom rigorózneho experimentu s náhodným výberom účastníkov. Metóda FIE sa porovnáva s metódou s názvom Krížom krážom, ktorú navrhla PaedDr. Zuzana Révészová, špeciálna pedagogička z Košíc s dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe žiakov zo segregovaných komunít na východnom Slovensku. Metóda Krížom krážom vychádza z overených stratégií vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (Celodenný výchovný systém – CVS, prvky programu Step by step – Krok za krokom).

Tri hodiny denne, päť dní v týždni sa 54 prvákov z troch segregovaných komunít (Stará Ľubovňa-Podsadek, Veľká Ida a Rankovce) učí v popoludňajších školských kluboch buď v experimentálnych skupinách metódou FIE alebo v kontrolných skupinách metódou Krížom krážom. Učitelia, podporení rómskymi asistentmi, trávia každý deň popoludní tri hodiny s prvákmi. Raz mesačne absolvujú učitelia supervízie so svojimi lektormi, aby spoločne prediskutovali otázky a problémy, ktoré sa objavili počas vyučovania.

Oba druhy školských klubov sa zameriavajú na rozvoj kognitívnych, emočných, sociálnych a verbálnych zručností žiakov a pôsobia v nich učitelia, špeciálni pedagógovia a certifikovaní FIE lektori.

Cieľom projektu je zlepšiť študijné výsledky žiakov, pomôcť im dobehnúť svojich rovesníkov, ktorí vyrástli v bežnom rodinnom prostredí a prakticky overiť efektívnosť oboch metód v prostredí formálneho vzdelávania.

O priaznivých výsledkoch ETP vo vzdelávaní detí zo segregovaných komunít svedčí i nasledujúci údaj: Podľa Správy UNDP má iba 16 percent Rómov na Slovensku stredoškolské vzdelanie. Avšak spomedzi žiakov, ktorým ETP venuje intenzívnu starostlivosť, vrátane popoludňajšieho doučovania, až 80 percent študuje na stredných školách. To dokazuje, že aj deti z marginalizovaných rómskych komunít môžu úspešne ukončiť základnú školu a pokračovať v stredoškolskom štúdiu, avšak aby dobehli rovesníkov z bežných rodín, je potrebné venovať im viac pozornosti v popoludňajších hodinách.

Súčasný seminár o FIE, podporený Friedrich Ebert Stiftung,  je už druhý, ktorý ETP organizuje v Bratislave. Prvý sa uskutočnil pred rokom v novembri a priniesol okrem iného aj prísľub štátnej sféry venovať viac pozornosti inovatívnym, na Slovensku doteraz nevyužívaným metódam vo vzdelávaní žiakov zo segregovaných osád. Ďalší rok práce obohatil ETP o nové skúsenosti, o ktoré sa podelia programová riaditeľka ETP, učiteľky a lektorky. Na seminári vystúpia aj výskumní pracovníci Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a certifikovaní FIE lektori. Odprezentujú sa aj možnosti využitia LPAD – dynamického spôsobu hodnotenia učebného potenciálu žiakov, ktorí sú už tretí rok zaradení do programu FIE.

Kontakt:

Lenka Orságová, email: orsagova@ke.etp.sk, etp@ke.etp.sk, tel.: 0917179639, 05572 888 56-8

www.etp.sk

https://www.facebook.com/ETP-Slovensko

Prílohy:

Program FIE seminar

 V Košiciach, 2.11.2015.

Friedrich_Ebert_Stiftung.svg_ KN_logo SFM logo SK

TheVelx Fnd+VILVEL

swiss